Besox

RSZ gebruikt dwangbevel voor invordering van niet-betaalde bijdragen

23 januari 2017

Tot eind 2016 werd een werkgever, die schulden had bij de RSZ, in de meeste gevallen voor de rechtbank gedagvaard tot betaling van deze schulden. De procedure van invordering via een dwangbevel werd enkel in een aantal specifieke gevallen gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor de invordering van schulden bij dienstenchequebedrijven.

Vanaf dit jaar veralgemeent de RSZ de procedure van invordering via een dwangbevel naar alle gevallen waar voorheen nog gedagvaard werd. Op die manier wil men onnodige en administratieve procedures voor de rechtbank vermijden.

Dit dwangbevel wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de werkgever betekend. Deze betekening bevat een bevel om binnen de 24 uur over te gaan tot betaling, evenals een boekhoudkundige verantwoording van de gevorderde bedragen en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring.

Bij gebrek aan betaling door de werkgever kan de RSZ overgaan tot beslag.

De werkgever kan binnen de 15 kalenderdagen vanaf de betekening van het dwangbevel  verzet aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

De reeds bestaande e-Box van de sociale zekerheid zal daarbij als communicatiekanaal worden gebruikt. Een K.B. moet de datum van inwerkingtreding wel nog bepalen na advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

 

Bron: Wet dd. 1 december 2016 tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid (1), B.S. 29 december 2016.