Besox

Vergeet uw werken niet te melden aan de RSZ

4 mei 2018

Alle werken in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde werken moeten gemeld worden aan de RSZ. Het gaat niet enkel om bouwwerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook om schoonmaak- en onderhoudswerken.

De melding moet vóór de aanvang van de werken gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet. Hij moet alle opeenvolgende onderaannemers melden. De onderaannemer moet in principe niets doen, tenzij hij zelf beroep doet op een onderaannemer. Dan moet hij dit, voorafgaandelijk en schriftelijk, laten weten aan de aannemer.

Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer:

  • De aannemer geen beroep doet op onderaannemers EN het totale bedrag van de werken (exclusief BTW) lager is dan € 30.000; of
  • De aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer EN het totale bedrag van de werken (exclusief BTW) lager ligt dan € 5.000.

Onderaannemers die nog niet gekend zijn op het ogenblik van de werfmelding en waarop later toch een beroep wordt gedaan, moeten door de aannemer die de aangifte deed, nadien toegevoegd worden aan de werfmelding.

De werfmelding moet elektronisch gebeuren via de website van de RSZ: https://www.socialsecurity.be/site_nl/inspection/Applics/ddt/index.htm#more-info

Indien de aannemer de werken niet, of niet tijdig meldt, is hij aan de RSZ een som verschuldigd van 5% van het totale bedrag excl. BTW van de werken die niet gemeld werden. Indien de onderaannemer niet schriftelijk heeft gemeld dat hij beroep doet op één of meerdere andere onderaannemers, is de onderaannemer aan de RSZ een som verschuldigd van 5% van het totale bedrag excl. BTW, van de werken die hij toevertrouwd heeft aan zijn onderaannemer(s).

Bron: www.socialsecurity.be