Besox

Loonbonus cao nr. 90: verlies de deadline voor de indiening niet uit het oog!

19 april 2024

Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april worden ingediend.

Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten het bonusplan indienen via een specifieke cao, conform de cao-wet.

Is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, dan kan de loonbonus worden ingevoerd door een cao of door een toetredingsakte, naar keuze van de werkgever. De procedure van invoering door een toetredingsakte verloopt in twee fases:

  • De eerste fase houdt in dat de werkgever de betrokken werknemers inlicht over de concrete plannen en gedurende vijftien dagen een register ter beschikking stelt waarin ze hun opmerkingen kunnen optekenen. De werknemers kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks overmaken aan de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Enkel wanneer er opmerkingen werden gemaakt in het opmerkingenregister moet dit aan het Toezicht op de Sociale Wetten worden bezorgd.
  • In de tweede fase wordt de toetredingsakte ter controle neergelegd bij de griffie van de FOD WASO. Vervolgens wordt een vorm- en marginale toetsing uitgevoerd door het Paritair Comité. Deze heeft twee maanden om te beslissen. Indien er geen beslissing wordt genomen door het Paritair Comité, dan dient een ambtenaar van de FOD WASO zich binnen de maand uit te spreken over de goedkeuring van het plan.

Opmerking: Een onderneming is uiteraard niet verplicht om een bonusplan met een referteperiode van 1 jaar in te dienen. Een werkgever kan ook beslissen om later op het jaar een bonusplan in te dienen, zolang de referteperiode van dit plan maar minimum 3 maanden bedraagt.

Categorie