Besox

Dienstencheques in het Waalse Gewest

30 december 2016

Sinds de zesde Staatshervorming is de bevoegdheid van de reglementering van de dienstencheques aan de 3 Gewesten toevertrouwd. De federale reglementering werd door de verschillende Gewesten aangepast. Door de publicatie van een Waals besluit werden nu de laatste details voor Wallonië vastgelegd. De meeste maatregelen treden in werking op 30 december 2016 of 1 januari 2017.

Het besluit is van toepassing op de activiteiten die uitgeoefend worden ten behoeve van gebruikers die hun hoofdverblijfplaats in het Waalse Gewest hebben.

Erkenning

Elk dienstenchequebedrijf moet vanaf 1 januari 2016 erkend worden door het Gewest waarin het activiteiten verricht. Het is de Waalse minister van Tewerkstelling die zorgt voor de erkenning van de dienstenchequebedrijven die activiteiten in het Waalse Gewest verrichten. Ondernemingen die vóór 2016 hun erkenning van de federale overheid ontvingen, behouden hun erkenning in de 3 gewesten.

60%-regel

Per jaar en voor elke inrichtingseenheid van de erkende onderneming moet vanaf 1 januari 2016 60% van de nieuw aangeworven werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques op het moment van hun indiensttreding niet-werkend werkzoekende, deeltijds tewerkgesteld werkzoekende of leefloner zijn. In tegenstelling tot Vlaanderen blijft deze verplichting in het Waalse Gewest behouden.

Wekelijkse arbeidsduur per jaar

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van het geheel van de werknemers aangeworven met een arbeidsovereenkomst dienstencheques bedraagt jaarlijks minstens 19 uren. Indien de onderneming deze regel vanaf het 4de kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning van de erkenning niet naleeft, kan de erkenning opgeschort en ingetrokken worden. Bestaande ondernemingen krijgen tot 31 december 2019 de tijd om zich aan deze regel aan te passen.

Opleidingen

De onderneming moet jaarlijks minstens 9 uren opleiding per voltijds equivalente dienstenchequewerknemer aan haar werknemers aanbieden.

Onder bepaalde voorwaarden kan de onderneming de (gedeeltelijke) terugbetaling van de opleidingskosten bekomen van de ‘Forem’.

 

Bron: Besluit van 1 december 2016 van de Waalse Regering tot wijziging van het KB van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het KB van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, B.S. 20 december 2016.