Besox

Doelgroepvermindering oudere werknemers: wijzigingen voor het Waals Gewest

13 april 2023

Sinds 1 juli 2017 kunnen werkgevers met een vestigingseenheid in het Waals Gewest een vermindering van RSZ-bijdragen krijgen wanneer ze een oudere werknemer aanwerven. Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Vanaf 1 juli 2023 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd m.b.t. deze doelgroepvermindering. Zo worden de bedragen van de vermindering aangepast.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de doelgroepvermindering oudere werknemers, moet de werknemer:

  • onderworpen zijn aan het geheel der regelingen van de sociale zekerheid (categorie 1 van de structurele vermindering);
  • tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (niet in de Duitstalige Gemeenschap) of hiervan afhangen;
  • op de laatste dag van het kwartaal minstens 55 jaar zijn;
  • de dag vóór de indiensttreding ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de Forem. Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers van 60 jaar of ouder;
  • een kwartaalloon ontvangen van maximum € 16.662,56 (grens vanaf 1 januari 2023);
  • effectieve arbeidsprestaties leveren, behalve wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens één van de redenen voorzien in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (ziekte, vakantie, …) of wanneer de werknemer vrijgesteld is van prestaties tijdens de opzeggingstermijn.

Bedragen

De bedragen van de doelgroepvermindering wijzigen vanaf 1 juli 2023:

Het recht op vermindering stopt vanaf de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Bron: Decreet van 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2023, BS 8 maart 2023.

Categorie