Besox

De gecombineerde vergunning (‘single permit’) wordt sinds 1 januari 2019 uitgereikt

14 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 behoren de arbeidskaarten en –vergunningen (behoudens enkele uitzonderingen) tot het verleden. Voortaan moet de werkgever voor een buitenlandse werknemer die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte (= EU-landen + IJsland + Liechtenstein + Noorwegen) een gecombineerde vergunning (‘single permit’) aanvragen indien hij deze werknemer 90 dagen of meer in België wil laten werken.

De toelating om in België te werken en te verblijven, wordt voortaan op één enkel document vermeld. Alle verblijfsvergunningen die vanaf 1 januari 2019 worden uitgereikt, bevatten één van de volgende drie vermeldingen m.b.t. de  toelating om in België te werken:

  • “Arbeidsmarkt: beperkt”;
  • “Arbeidsmarkt: onbeperkt”;
  • “Arbeidsmarkt: neen”.

Er worden dus geen afzonderlijke arbeidskaarten meer afgeleverd. De reeds afgeleverde arbeidskaarten blijven geldig tot hun vervaldatum. Bij hun hernieuwing, zal de werknemer een gecombineerde vergunning krijgen.

  1. Procedure aanvraag gecombineerde vergunning

De aanvraag om te mogen werken, geldt als aanvraag voor een verblijfsvergunning. Het Gewest beslist over de toelating om te werken, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over de toelating om in België te verblijven.

De werkgever dient het aanvraagdossier in bij het Gewest (Dienst Migratie) van de vestigingseenheid waar de werknemer hoofdzakelijk gaat werken. Het dossier bestaat uit het aanvraagformulier en een hele reeks documenten m.b.t. de tewerkstelling enerzijds en het verblijf anderzijds. Voor specifieke categorieën (bv. hooggeschoold personeel) dienen nog extra documenten te worden toegevoegd.

Het Gewest bevestigt de ontvangst van de aanvraag en gaat na of het dossier volledig is. Als het dossier niet volledig is, geeft het Gewest de aanvrager 15 dagen de tijd om de ontbrekende inlichtingen of documenten over te maken. Als het dossier niet wordt vervolledigd binnen deze termijn, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard.

Als het dossier volledig is bij de indiening van de aanvraag, of binnen de termijn van 15 dagen is vervolledigd, verklaart het Gewest de aanvraag ontvankelijk.

Vanaf dat ogenblik begint een termijn van 120 dagen te lopen waarbinnen het Gewest en de DVZ een beslissing moeten nemen. Indien beide instanties een positieve beslissing nemen, wordt de gecombineerde vergunning afgeleverd via de gemeente en kan de tewerkstelling van de buitenlandse werknemer aanvatten.

Een aanvraag tot hernieuwing of verlenging van de gecombineerde vergunning moet door de werkgever minstens 2 maanden voor het einde van de lopende vergunning bij de dienst Migratie worden ingediend.

  1. Oude procedure blijft in een aantal gevallen van toepassing

De arbeidskaart verdwijnt niet helemaal. Voor een aantal categorieën van werknemers moet nog steeds een arbeidskaart B en een arbeidsvergunning worden aangevraagd.

Dit geldt onder meer voor buitenlandse werknemers die naar België komen om hier minder dan 90 dagen te werken.

  1. Van rechtswege toelating om te werken

Een aantal categorieën van werknemers krijgen van rechtswege een toelating om te werken. Het gaat bv. om asielzoekers of gezinsherenigers. De arbeidskaart C is sedert 1 januari 2019 afgeschaft. Wie in aanmerking komt voor een arbeidskaart C, mag voortaan werken op grond van zijn tijdelijke verblijfstitel. Er kan geen arbeidskaart C meer worden aangevraagd. Zodra de betrokkene zijn verblijfskaart vernieuwt, zal de nieuwe identiteitskaart een vermelding “Arbeidsmarkt: onbeperkt” bevatten.

Bron: Wet van 12 november 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, B.S. 24 december 2018; voor Vlaanderen: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 21 december 2018.