Besox

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2018

19 oktober 2017

Voor 2018 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar: maandag 1 januari 2018
  • Paasmaandag: maandag 2 april 2018
  • Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018
  • L.H. Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018
  • Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018
  • Nationale Feestdag: zaterdag 21 juli 2018
  • L.V. Hemelvaart: woensdag 15 augustus 2018
  • Allerheiligen: donderdag 1 november 2018
  • Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
  • Kerstmis: dinsdag 25 december 2018

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2018 twee feestdagen (zaterdag 21 juli 2018 en zondag 11 november 2018) vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2017 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

De regionale feestdagen (woensdag 11 juli 2018 voor de Vlaamse Gemeenschap, donderdag 27 september 2018 voor de Franse Gemeenschap en donderdag 15 november 2018 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om deze extra toe te kennen.