Besox

Vervanging feestdagen voor het jaar 2024 nu al vastleggen

16 oktober 2023

Voor het jaar 2024 moet je rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Opmerking

De regionale feestdagen (donderdag 11 juli 2024 voor de Vlaamse Gemeenschap, vrijdag 27 september 2024 voor de Franse Gemeenschap en vrijdag 15 november 2024 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens worden toegekend aan de werknemers wanneer jouw onderneming of jouw paritair comité heeft beslist om deze dagen extra toe te kennen.

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moeten worden vervangen door een andere dag waarop er gewoonlijk wel wordt gewerkt in de onderneming. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in de onderneming niet moeten werken.

Wordt er in de onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet er in 2024 één feestdag worden vervangen, namelijk zondag 21 juli 2024.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure worden gevolgd. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober 2023 aan de Minister van Werk worden meegedeeld. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend wordt verklaard bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen.

Indien niets werd bepaald in het paritair comité, kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad of bij gebrek aan een beslissing van de ondernemingsraad, kan er een regeling worden getroffen met de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid hiervan, door middel van een collectief akkoord met alle werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Als er geen vervangingsdagen worden vastgelegd, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2023 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Toezicht Sociale Wetten worden gestuurd. Dit kan elektronisch via: www.arbeidsreglement.belgie.be.

Opgelet:

Er is geen sprake van een collectief akkoord met alle werknemers wanneer de vervangingsdagen door middel van een ondertekend en gedateerd bericht worden uitgehangen in de onderneming. Het is aangewezen om vóór de aanplakking het schriftelijk akkoord van elke werknemer te bekomen.

Hebt u hier vragen over? Contacteer dan één van onze HR-specialisten.

Categorie