Besox

Toegang tot de arbeidsmarkt voor Kroaten en langdurig ingezeten onderdanen

20 augustus 2015
  1. Toegang tot de Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt voor Kroaten

Op 1 juli 2013 werd Kroatië lid van de Europese Unie. In principe zijn EU-onderdanen op basis van hun nationaliteit vrijgesteld van de verplichting om over een arbeidskaart te beschikken om als loontrekkende in België te mogen werken. België heeft echter in een overgangsperiode voorzien waarin het vrij verkeer van werknemers aan bepaalde beperkingen onderworpen is voor de onderdanen van Kroatië. Tijdens deze overgangsperiode (van 01/07/2013 tot en met 30/06/2015) moesten Kroaten de eerste 12 maanden in het bezit zijn van een arbeidskaart B (kon enkel voor knelpuntberoepen). Na deze 12 maanden kon de arbeidskaart B voor gelijk welk beroep worden toegekend.

Als gevolg van de zesde staatshervorming is de bevoegdheid met betrekking tot arbeidskaarten sinds 1 juli 2014 overgedragen aan de Gewesten. Ieder Gewest moet aldus een beslissing nemen omtrent de eventuele verlenging van de beperking op de arbeidsmarkt voor Kroatische onderdanen. In een vorig nieuwsbericht kon u reeds lezen dat naar aanleiding van het aflopen van de overgangsperiode voor onderdanen van Kroatië de Vlaamse Regering op 26 juni 2015 besloten heeft om deze overgangsperiode niet te verlengen. De tekst hieromtrent werd nu ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2015. Op 2 juli 2015 kwam de Waalse Regering in zijn besluit tot dezelfde conclusie. Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2015.

Onderdanen van de Republiek Kroatië krijgen aldus sinds 1 juli 2015 als Europees burger vrije toegang tot de Vlaamse en de Waalse arbeidsmarkt. Vanaf deze datum zijn ze dus vrijgesteld van de verplichting om over een arbeidskaart te beschikken.

  1. Toegang tot de Vlaamse en Waalse arbeidsmarkt voor langdurig ingezeten onderdanen

Langdurig ingezeten derdelanders zijn derdelanders die minstens vijf jaar ononderbroken en legaal verblijven in een lidstaat van de Europese Unie, en er kunnen voorzien in eigen behoeften. Het gaat dus om onderdanen die niet de nationaliteit hebben van één van de landen van de Europese Unie, maar die omwille van hun langdurig verblijf in een bepaalde lidstaat van de Europese Unie de specifieke status van langdurig ingezetene in die staat verkrijgen.

Tot en met 30 juni 2015 diende de langdurig ingezeten onderdaan die dit statuut had verkregen in een andere lidstaat en nadien een tweede verblijf in België wou aanvragen aan dezelfde voorwaarden te voldoen met betrekking tot werken als de burgers van een nieuwe unielidstaat. Dit betekende concreet dat ze de eerste 12 maanden dienden te werken met een arbeidskaart B in een knelpuntberoep. Na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling kregen ze een arbeidskaart B voor gelijk welk beroep.

Er werd echter in een nieuwe regeling voorzien met betrekking tot langdurig ingezeten onderdanen met een tweede verblijf in België. De Vlaamse en Waalse Regering kwamen tot dit besluit om in overeenstemming te zijn met de Europese Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.

Vanaf 1 juli 2015 zullen ingezeten onderdanen, de eerste 12 maanden een arbeidskaart B verkrijgen indien ze een knelpuntberoep uitoefenen, maar zonder dat een arbeidsmarktonderzoek moet uitgevoerd worden. De arbeidskaart B en – vergunning kunnen dus binnen de 5 dagen afgeleverd worden.

Na 12 maanden effectieve en ononderbroken tewerkstelling in een knelpuntberoep is men vrijgesteld van de arbeidskaart voor gelijk welke werkgever en beroep. Om deze periode van 12 maanden vast te stellen, worden een aantal perioden gelijkgesteld met perioden van tewerkstelling.

Bronnen: Besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wat betreft de overgangsregeling die van toepassing is op de onderdanen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt voor de onderdanen van de derde landen die langdurig in een andere lidstaat verblijven, B.S. 15 juli 2015 en Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 23 juli 2015.