Besox

Provisie voor het vakantiegeld 2021

5 februari 2021

De Administratie der directe belastingen heeft de door het VBO voorgestelde percentages voor de provisie voor het vakantiegeld voor 2021 goedgekeurd.

De bedragen die in de op 31 december 2020 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2021, mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan:

  • 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2020 werden toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers genieten, verminderd met het in 2020 toegekende aanvullende vakantiegeld;
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2020 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen, die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.

Het in 2020 aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen niet in de berekeningsgrondslag van het in 2021 te betalen vakantiegeld worden opgenomen, aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon dient te betalen.

Wat betreft de gelijkstelling van de dagen werkonderbreking als gevolg van tijdelijke werkloosheid door overmacht corona in de jaarlijkse vakantieregeling voor loontrekkenden, is het niet mogelijk om de voorziening voor vakantiegeld te berekenen op een loonmassa die overeenkomt met die dagen. Het VBO stelde een alternatieve berekeningsbasis, met verwijzing naar de loonmassa voor 2019, voor, maar deze werd niet weerhouden door de FOD Financiën.

Deze percentages dienen wel nog officieel bevestigd te worden door de publicatie van een fiscale circulaire.