Besox

Aanpassing vakantiewetgeving vanaf januari 2024: nieuwe verrekening regels van enkel vertrekvakantiegeld

20 december 2023

Vanaf het vakantiejaar 2024 moet de verrekening van het enkel vakantiegeld als volgt gebeuren:

  • FASE 1: Telkens wanneer een werknemer een vakantiedag opneemt die is verworven bij een vorige werkgever, wordt het enkel vakantiegeld berekend door 90% van het bruto dagloon af te trekken. De werknemer ontvangt dus slechts 10% van het bruto dagloon voor elke opgenomen vakantiedag.
  • FASE 2: In december van het vakantiejaar (of in de maand van uitdiensttreding) wordt een eindafrekening gemaakt. Eventuele correcties worden toegepast om het verschil tussen de 10% die in fase 1 is betaald en het daadwerkelijk verschuldigde enkel vakantiegeld aan te passen. Als er te veel is ingehouden gedurende het jaar, wordt in december extra enkel vakantiegeld betaald. Als er te weinig is ingehouden, wordt het te veel betaalde enkel vakantiegeld verrekend met het loon van december (of de maand van uitdiensttreding). Deze correcties worden vermeld op de loonfiche van december.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing bij de verrekening van het vertrekvakantiegeld wanneer een werknemer van werkgever verandert en bij de verrekening van het vakantiegeld wanneer een arbeider een bediende wordt.

Voor het dubbel en aanvullend dubbel vertrekvakantiegeld blijft de procedure ongewijzigd. De verrekening daarvan kan nog steeds in één keer plaatsvinden in de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald.

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder.

Categorie