Besox

Compensatie werkgeverskost jaarlijkse vakantie voor gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht crisis

30 oktober 2023

We informeerden je al dat in 2023 de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van onderstaande redenen worden gelijkgesteld voor het vakantiegeld en de dagen jaarlijkse vakantie voor de bedienden:

  • de covid-19 pandemie;
  • de uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021;
  • het conflict in Oekraïne.

De hiermee gepaarde meerkost wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de RSZ. Het bedrag van de eventuele compensatie werd op 18 oktober 2023 ter kennisgeving overgemaakt aan de werkgevers. Het bedrag zal door de RSZ automatisch in mindering worden gebracht van de werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal 2023.

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht crisis voor jaarlijkse vakantie: compensatieregeling gepubliceerd

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 worden gelijkgesteld met daadwerkelijke arbeidsdagen voor de berekening van het vakantierecht en het wettelijk vakantiegeld van 2023.

Deze gelijkstelling heeft voor de werkgevers een verhoogde loonkost tot gevolg. De overheid heeft opnieuw een regeling uitgewerkt om deze meerkost deels te compenseren.

Compensatie bedienden

Welke werkgevers kunnen een compensatie bekomen?

De compensatie is enkel bedoeld voor de werkgevers die in het eerste en/of het tweede kwartaal 2022 een aangifte bij de RSZ hebben ingediend met gelijkgestelde uren en/of dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun bedienden en/of leerling-bedienden waarop de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van toepassing zijn.

Voor deze werkgevers berekent de RSZ een gemiddeld percentage tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis. Een werkgever met een gemiddelde groter dan of gelijk aan 41% kan een compensatie bekomen.

Welk bedrag wordt toegekend?

Tijdens het derde kwartaal 2023 heeft iedere gerechtigde werkgever volgens een bepaalde verdeelsleutel recht op een compensatie ten bedrage van een percentage van een globaal bedrag van € 12.417.863.

Het bedrag zal door de RSZ worden berekend op basis van het aandeel van de werkgever in het totale ‘gewicht’ van alle gerechtigde werkgevers.

Hoe wordt het bedrag toegekend?

De RSZ brengt het bedrag van de toegekende compensatie automatisch in mindering van de aan de RSZ verschuldigde bedragen voor het derde kwartaal van 2023. Een ongebruikt krediet kan worden overgedragen naar de oudste RSZ-schulden of naar de volgende kwartalen zolang bijdragen verschuldigd zijn. De werkgever kan ook om een terugbetaling verzoeken.

Compensatie arbeiders

Uiterlijk op 1 augustus 2023 zal een enveloppe van € 32.894.355 aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie worden toegekend.

Bron: Programmawet van 4 juli 2023, BS 11 juli 2023.

Categorie