Besox

Pensioenhervorming voorzien op 1 januari 2019

13 december 2017

Momenteel is er in het parlement een wetsontwerp in bespreking dat een pensioenhervorming zou doorvoeren op 1 januari 2019. Deze hervorming is van toepassing op pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2019.

Afschaffing van het principe van eenheid van loopbaan

In de pensioenregeling spreekt men van een volledige loopbaan na 14.040 voltijdse dagequivalenten. Dit zijn 45 loopbaanjaren, rekening houdend met 312 voltijdse dagequivalenten per kalenderjaar.

Wie meer dan 45 jaar gewerkt heeft, kan de extra gewerkte jaren niet in rekening brengen voor het pensioen. De loopbaan wordt beperkt tot 45 jaar waarbij de jaren waarin de werknemer het hoogste pensioendeel opgebouwd heeft, meetellen.

In het nieuwe voorstel is de totale loopbaan niet langer beperkt tot 45 jaar. Als het totaal aantal dagen van de loopbaan 14.040 voltijdse dagequivalenten overschrijdt, en de overschrijding effectief gepresteerde arbeidsdagen zijn, worden deze gepresteerde voltijdse dagequivalenten in aanmerking genomen in de berekening van het rustpensioen.

SWT

Het wetsontwerp maakt vervroegd pensioen mogelijk voor SWT-ers (bruggepensioneerden) van zodra zij aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Dit wordt een mogelijkheid, maar geen verplichting. Bij vervroegd pensioen worden er immers geen pensioenrechten meer opgebouwd.

Aangezien het nog over een ontwerptekst gaat, zijn wijzigingen steeds mogelijk.

 

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen, www.dekamer.be.