Besox

Belangrijke wijzigingen aan het pensioen in 2019!

9 oktober 2018

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019 zijn er volgend jaar een aantal belangrijke wetswijzigingen voorzien.

 • Alle periodes van tewerkstelling zullen meetellen in de pensioenberekening van het werknemerspensioen, zelfs als de volledige loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten bereikt werd

De volgende periodes van inactiviteit zullen niet meetellen in de pensioenberekening van zodra een volledige loopbaan bereikt is:

 • volledige werkloosheid;
 • conventioneel brugpensioen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
 • pseudo-brugpensioen.

Er zijn 2 overgangsmaatregelen voorzien waarbij de gelijkstelling van alle dagen wel nog mogelijk is:

 • een globale loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten is bereikt vóór 1 september 2017;
 • een globale loopbaan van 14.040 voltijdse dagequivalenten is bereikt maar er wordt niet voldaan aan de voorwaarden van het vervroegd rustpensioen: in dat geval geldt de gelijkstelling tot op het ogenblik dat de voorwaarden van het vervroegd rustpensioen voldaan zijn.
 • Bepaalde “inactieve” periodes tijdens de loopbaan zullen minder gunstig meegeteld worden in de pensioenberekening

Bepaalde periodes van inactiviteit, die na 2016 gelegen zijn, zullen blijven meetellen voor de pensioenberekening, maar zullen minder pensioenopbrengst hebben dan tot nu toe het geval was. Het gaat om de volgende periodes van inactiviteit:

 • volledige werkloosheid (2de vergoedingsperiode van onvrijwillige werkloosheid);
 • conventioneel brugpensioen;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
 • pseudo-brugpensioen.

De gelijkgestelde periodes zullen slechts voor een beperkt fictief loon in aanmerking genomen worden. Dit is het referteloon dat als basis dient om het minimumrecht per loopbaanjaar te berekenen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel voorzien.

 • Vervroegd pensioen wordt mogelijk voor SWT-ers

Werknemers die genieten van het SWT (het vroegere brugpensioen) hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd stop te zetten en het vervroegd rustpensioen aan te vragen als ze aan de nodige voorwaarden voldoen. De werknemer zal dus zelf kunnen uitmaken welke situatie voor hem het voordeligst is.

Bronnen: KB van 19 december 2017 tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 29 december 2017 en www.onprvp.fgov.be.