Besox

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in november 2022

12 december 2022

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in november 2022 opnieuw overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte.

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst of beroepsinlevingsstage, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid verhogen eveneens vanaf 1 december 2022 met 2%.

Voor de lonen is het afhankelijk van het paritair comité waartoe de werkgever behoort of er een index wordt toegepast en wanneer deze index wordt toegepast.

Hieronder kan u enkele nieuwe bedragen vanaf 1 december 2022 terugvinden:

GGMMI

Het GGMMI voor een werknemer vanaf 18 jaar bedraagt € 1.954,99. Dit bedrag geldt niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar, en evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

Vlaamse Gemeenschap – overeenkomst alternerende opleiding

  • Tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding: € 567,00/maand;
  • Succesvol beëindigen van het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs: € 625,60/maand;
  • Succesvol beëindigen van het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs of de alternerende opleiding van minstens twee jaar: € 674,50/maand.

Flexiloon

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op een loon dat niet lager mag zijn dan een vastgelegd minimumbedrag. Daarnaast krijgt de werknemer samen met het loon ook flexi-vakantiegeld uitbetaald.

Vanaf 1 december 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon € 10,97 en het flexi-vakantiegeld € 0,84/uur, dus in totaal € 11,81.

Collectief ontslag

De begrenzing van het maandelijks brutoloon dat als basis dient voor de vaststelling van het netto referteloon in het kader van de vergoeding collectief ontslag bedraagt € 3.990,33.

Nachtarbeid

De financiële vergoeding voor nachtarbeid is van toepassing op bedrijven en sectoren die zelf geen bijzondere vergoeding voor nachtarbeid hebben uitgewerkt:

  • jonger dan 50 jaar: € 1,39/uur;
  • vanaf 50 jaar: € 1,68/uur.

Sociale uitkeringen

Ook de sociale uitkeringen verhogen met 2% vanaf 1 december 2022. Het gaat hierbij o.a. over de werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

SWT

De loondrempels in het kader van de RSZ-inhouding van 6,5% bij SWT en SWAV bedragen vanaf 1 december 2022:

  • € 1.730,36 bruto/maand indien geen gezinslast;
  • € 2.084,26 bruto/maand indien wel gezinslast.

De werkbonus

Bovendien wordt de berekeningsformule voor de sociale werkbonus aangepast. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 december 2022 als volgt uit:

Bron: Federaal planbureau, www.plan.be; Nationale Arbeidsraad, www.cnt-nar.be en administratieve instructies RSZ – 2022/4.