Besox

Minister Kris Peeters geeft sociale inspectie toegang tot het strafregister

17 april 2018

De ministerraad heeft het KB van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters met betrekking tot de toegang van de sociale inspectie tot het strafregister goedgekeurd.

De sociale inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid en bepaalde diensten van die FOD zullen de mogelijkheid krijgen om in het kader van een onderzoek het strafregister te consulteren. De inspectie zal kunnen nagaan of een werkgever in het verleden al veroordeeld werd voor inbreuken op de sociale wetgeving, discriminatie of geweld tegenover een inspecteur.

Indien een sociale inspecteur een inbreuk vaststelt in een bedrijf, heeft hij enkele mogelijkheden ter beschikking. Hij kan een waarschuwing geven of een dossier aanmaken voor de arbeidsauditeur. De arbeidsauditeur kan vervolgens de zaak voor het gerecht brengen of beslissen om af te zien van een strafvervolging. In dit geval kan er wel nog een administratieve geldboete worden opgelegd.

Bij het maken van die keuze is het voor de inspecteur belangrijk om te weten of er reeds eerdere veroordelingen zijn en welke andere onderzoeken naar de werkgever in kwestie lopen. Op dit moment bestaat er een database waarin alle sociale inspectiediensten hun onderzoeken registreren. Wanneer een dossier wordt doorgegeven aan justitie, heeft de sociale inspectie echter geen zicht meer op eventuele veroordelingen die volgen.

Minister Peeters geeft daarom aan de sociale inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid (directies Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk) en bepaalde andere diensten toegang tot het Centraal Strafregister. Met die informatie (vroegere veroordelingen) kan de sociale inspectie dan rekening houden in het onderzoek. Hierdoor kan men effectiever optreden tegen hardleerse overtreders en hen strenger bestraffen.

De inspectie kan het strafregister consulteren voor veroordelingen inzake:

  • inbreuken op het sociaal strafwetboek;
  • discriminatie en haatmisdrijven;
  • valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen;
  • veroordelingen inzake gewelddelicten.

Er worden wel een aantal mechanismen voorzien om te zorgen dat de toegang tot het strafregister op een redelijke en evenwichtige manier zal gebeuren. Zo zullen slechts een beperkt aantal inspecteurs toegang hebben tot het strafregister en zal de consultatie gebeuren onder toezicht van een leidinggevend ambtenaar. De raadpleging van het strafregister mag bovendien enkel gebeuren in het kader van een lopend onderzoek wanneer een inbreuk werd vastgesteld. De raadpleging moet dienen om, wanneer een inbreuk werd vastgesteld, te oordelen welk gevolg moet worden gegeven.

Het KB dient wel nog in het Belgisch Staatsblad te verschijnen vooraleer het effectief kan toegepast worden.

Bron: Persmededeling door Kris Peeters Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel van vrijdag 30 maart 2018 (“Kris Peeters geeft sociale inspectie toegang tot strafregister”), www.krispeeters.be