Besox

Flexi-jobregeling toegevoegd aan lijst met inbreuken die kunnen worden vastgesteld door sociaal inspecteurs

28 december 2016

Op 8 november 2016 is in het Belgisch Staatsblad een KB verschenen dat het KB van 1 juli 2011 tot uitvoering van het Sociaal Strafwetboek wijzigt.

Het KB van 1 juli 2011 stelt dat de sociaal inspecteurs van de onderstaande diensten of instellingen belast zijn met de vaststelling van bepaalde inbreuken in het Sociaal Strafwetboek:

 • de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst
 • Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de Algemene Directie Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 • het Fonds voor Arbeidsongevallen;
 • het Fonds voor de Beroepsziekten;
 • het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie;
 • de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;
 • de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Door het KB van 8 november 2016 wordt aan de opsomming van de inbreuken nog het artikel 152/1 van het Sociaal Strafwetboek toegevoegd: met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, die flexi-jobwerknemers tewerkstelt zonder het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie via een systeem te registreren en bij te houden. Een sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van € 100 tot € 1000, hetzij een administratieve geldboete van € 50 tot € 500.

Voortaan zijn de sociaal inspecteurs van bovenvermelde diensten of instellingen dus ook belast om deze inbreuk vast te stellen.

Het KB treedt in werking op 18 november 2016.

 

Bron: KB van 17 oktober 2016 tot wijziging van het KB van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, B.S. 8 november 2016.