Besox

Detachering naar het buitenland: vergeet het A1-document niet aan te vragen!

26 februari 2019

Een werknemer die vanuit België tijdelijk naar het buitenland wordt gezonden om daar werken uit te voeren, moet over een A1-formulier beschikken. Dit geldt ook voor korte zakenreizen van bv. 1 dag. Ook een werknemer die in België woont en voor een Belgische werkgever gedeeltelijk in België en gedeeltelijk in een ander land van de Europese Unie werkt (bv. 50% in België en 50% in Nederland), moet een A1-formulier hebben.

Dit formulier verklaart welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is. Via dit formulier kan de werknemer aan de bevoegde autoriteiten in alle landen waar hij werkt, aantonen dat hij in België sociale zekerheidsbijdragen betaalt en dus niet onderworpen is aan de sociale zekerheid van het land waar hij (tijdelijk) werkt.

Een A1-formulier moet vóór de aanvang van de detachering worden aangevraagd via de website van de RSZ:

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/gotot/index.htm

Voor bepaalde lidstaten (bv. Frankrijk en Luxemburg) moeten – naast een A1-formulier – nog bijkomende documenten worden aangevraagd.

Indien de tewerkstelling in het buitenland meer dan 1 maand duurt, moet u aan de betrokken werknemer ook een schriftelijk document overhandigen met de volgende gegevens:

  • de duur van het werk in het buitenland;
  • de muntsoort waarin het loon wordt uitbetaald;
  • de eventuele voordelen die aan de opdracht in het buitenland verbonden zijn;
  • in voorkomend geval, de voorwaarden van de terugkeer van de werknemer naar zijn land.

Het schriftelijk document mag hetzij in papieren vorm, hetzij in elektronische vorm worden opgemaakt.

Bron: www.socialsecurity.be; artikel 20bis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.