Besox

Aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024

21 november 2023

De Federale Regering nam n.a.v. de begrotingscontrole in het voorjaar van 2023 een aantal besparingsmaatregelen, waaronder het verlagen van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid niet meer berekend o.b.v. 65% van het (begrensd) loon, maar o.b.v. 60% van het (begrensd) loon.

Het ontwerp van de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen voorziet in een gedeeltelijke compensatie van deze daling in de vorm van een extra aanvulling, gedragen door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid, bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Hierna volgt meer informatie omtrent de modaliteiten van deze aanvulling:

Tijdelijke werkloosheid

De aanvulling is van toepassing voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Aanvulling

De werknemer waarvan het maandloon niet hoger is dan € 4.000 bruto, heeft, voor iedere dag die wordt gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering, recht op een toeslag van € 5. Deze aanvulling geldt onverminderd de reeds bestaande wettelijke en conventionele supplementen.

De werknemer waarvan het maandloon hoger is dan € 4.000 bruto, heeft recht op deze toeslag van zodra hij/zij in hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever meer dan 26 dagen tijdelijke werkloosheid telt. Dit voor alle dagen vanaf de 27ste dag. De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden niet meegeteld voor het berekenen van deze termijn.

Indexering

Het bedrag van € 5 is gekoppeld aan de spilindex geldend op 1 januari 2024 en wordt verhoogd of verminderd overeenkomstig het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Betaling toeslag

De aanvulling is ten laste van de werkgever, tenzij er in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt bepaald dat het Fonds voor Bestaanszekerheid deze kost draagt.

Indien een sectorale of ondernemings-cao voorziet in een bedrag dat minstens gelijkwaardig is, is de werkgever eveneens niet verplicht deze extra aanvulling te voorzien.

De regeling omtrent de extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij volgen de publicatie verder voor je op.

Bron: Wetsontwerp van 25 oktober 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, www.dekamer.be.

Categorie