Besox

Extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024: enkele verduidelijkingen

10 januari 2024

Op 21 november 2023 informeerden wij u al dat er een extra aanvullende vergoeding van 5 EUR wordt voorzien bij de meeste vormen van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024. Een paar dagen later, op 23 november 2023, werd de definitieve wettekst ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 29 december 2023 verscheen er echter een nieuwe programmawet van 22 december 2023 die een aantal wijzigingen aanbracht aan hetgeen gestipuleerd stond in de programmawet van 5 november 2023. Tijd dus om even te verduidelijken wat we voorlopig wel (en niet) weten.

Kortom komt het erop neer dat de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld vanaf 1 januari 2024 (wegens technische stoornis, economische oorzaken of slecht weer) nu mogelijks (*) recht heeft op twee supplementen bovenop zijn uitkering, in plaats van één:

  • Een supplement voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten: Indien de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens technische stoornis, slecht weer of werkgebrek wegens economische oorzaken, heeft hij recht op een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop hij tijdelijk werkloos wordt gesteld. Het minimumbedrag van het supplement bedraagt:
      • 2 euro per werkloosheidsdag voor arbeiders;
      • 5 euro per werkloosheidsdag voor bedienden.

De werkgever moet dit supplement betalen, tenzij de betaling ervan door een algemeen verbindend verklaarde cao ten laste wordt gelegd van een Fonds voor Bestaanszekerheid.

  • Daarnaast voorziet de wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen (BS 23.11.2023) dat de werknemer vanaf 1 januari 2024 mogelijks (*) ook nog recht heeft op een bijkomende toeslag van 5 euro per dag voor elke dag die gedekt wordt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Deze toeslag compenseert het feit dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) vanaf 1 januari 2024 60% van het gemiddelde dagloon bedraagt (in plaats van 65%) op basis van het koninklijk besluit van 17 december 2023. De werknemer heeft recht op deze toeslag voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  1. Indien het bruto maandloon niet hoger is dan 4.000 euro, heeft hij recht op deze toeslag vanaf de eerste werkloosheidsdag voor elke dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering;
  2. Indien het bruto maandloon hoger is dan 4.000 euro, heeft de werknemer recht op deze toeslag vanaf de 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde kalenderjaar bij dezelfde werkgever. Voor de telling van de tijdelijke werkloosheidsdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Hoe moeten we die 4.000 euro bekijken?

De FOD WASO aanvaardt dat het loon, dat als berekeningsbasis dient voor de werkloosheidsuitkeringen, in aanmerking komt om na te gaan of de werknemer het grensbedrag bereikt. Het omvat alle loonelementen waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (ASR-loon). Komen echter niet in aanmerking: de loonelementen die zijn toegekend los van het aantal effectief gewerkte dagen tijdens het kwartaal (vb. de eindejaarspremie). Het gaat om bedragen aangegeven onder code 2 in de DMFA. De FOD WASO bevestigt eveneens dat het bedrag niet geproratiseerd wordt voor deeltijdse werknemers.

De toeslag is gekoppeld aan de spilindex die geldt op 1 januari 2024. De werkgever moet deze toeslag betalen, tenzij de betaling ervan door een algemeen verbindend verklaarde cao ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

(*) Wanneer is er toch geen extra supplement van 5 euro verschuldigd?

In de programmawet van 5 november 2023 staat letterlijk: “De werkgever is er niettoe gehouden deze toeslag (lees: die nieuwe toeslag van 5 euro) te betalen indien de werknemer de toepassing geniet van een collectieve arbeidsovereenkomst die hem, in geval van tijdelijke werkloosheid, de betaling toekent van een bedrag dat minstens gelijkwaardig is aan de in het eerste lid bedoelde toeslag (lees: de nieuwe toeslag van 5 euro) .”

De programmawet van 22 december 2023 heeft die uitsluiting gewijzigd en formuleert de uitsluiting nu als volgt: “De werkgever is er niet toe gehouden deze toeslag te betalen indien de werknemer de toepassing geniet

van een collectieve arbeidsovereenkomst die hem, in geval van tijdelijke werkloosheid, de betaling van een percentage van zijn loon waarborgt en alleen voor zover dit percentage de werknemer een bedrag waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan datgene waarop hij krachtens het eerste lid recht zou hebben.”

De FOD WASO aanvaardt, tegen de wettekst in, dat het gelijkaardig voordeel niet per se moet toegekend zijn via een cao. Ontvangt de werknemer een gelijkaardig voordeel, berekend op een percentage van zijn loon, maar op basis van een andere rechtsbron (vb. arbeidsreglement, individuele overeenkomst), dan is de werkgever vrijgesteld van betaling van de extra aanvulling.

Om deze uitsluiting (en om andere bepalingen uit de programmawet) rijzen toch nog heel wat andere vragen die wij nu ook voorgelegd hebben aan FOD WASO. Zodra wij meer duidelijkheid krijgen, brengen we u op de hoogte.

Bronnen:

Categorie