Besox

Zelfstandigenpensioen: laatste kwartalen van jaar waarin pensioen ingaat, tellen mee

16 maart 2015

Een ‘voortgezette verzekering’ kan een oplossing bieden voor een zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit stopgezet heeft, maar niet onmiddellijk met een andere activiteit begint en geen sociale rechten in een ander stelsel of dankzij een uitkering opbouwt. Op die manier kan een zelfstandige toch zijn sociale rechten blijven behouden door de betaling van een bijdrage.

Voor de berekening van het pensioen worden bepaalde inactieve periodes tijdens de loopbaan in rekening gebracht als gelijkgestelde periodes zoals de ‘voortgezette verzekering’. Voor deze gelijkgestelde periodes gelden fictieve inkomsten.

Bij de ‘voorgezette verzekering’ is het fictief inkomen gelijk aan het bedrijfsinkomen, eventueel beperkt tot een plafond, op grond waarvan de tijdens de periodes van voortgezette verzekering verschuldigde bijdragen betaald werden.

Bij de berekening houdt men voortaan ook rekening met de kwartalen die gedekt zijn door de voortgezette verzekering en die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen ingaat. De laatste kwartalen van het jaar waarin het pensioen ingaat, worden meegeteld bij de berekening van het pensioen.

Het fictief inkomen is gelijk aan de, eventuele beperkte, bedrijfsinkomsten  op basis waarvan de bijdragen voor de kwartalen van het voorafgaande jaar werden betaald. Als de voortgezette verzekering aanvangt in het jaar waarin het pensioen ingaat, is het fictief inkomen gelijk aan de bedrijfsinkomsten die in aanmerking genomen werden met het oog op de inning, voor de kwartalen van het voorafgaande jaar, van de verschuldigde bijdragen.

Indien een gelijkgestelde ziekte- en invaliditeitsperiode aanvangt in het jaar waarin het pensioen ingaat, is het fictief inkomen gelijk aan het jaarlijks gemiddelde van de inkomsten van de 4 kalenderjaren die voorafgaan aan 1 januari van het jaar waarin het pensioen ingaat. Hierop zijn afwijkingen mogelijk.

De bijdragen waarvan de zelfstandige werd vrijgesteld door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen worden geacht betaald te zijn. Wat betreft de jaren die voorafgaan aan het jaar waarin de gelijkgestelde periode ingaat, worden de inkomsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt.

Het KB treedt in werking vanaf 1 januari 2015 voor pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2015.

Bron: KB van 5 februari 2015 tot wijziging van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, B.S. 20 februari 2015.

Tags