Besox

Wat met ziekte vóór of tijdens het verlof?

11 juni 2019

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. We maken hieronder het onderscheid tussen de verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

Wanneer de werknemer ziek wordt vlak vóór zijn vakantie en deze ziekteperiode loopt nog verder door tijdens de geplande vakantieperiode, wordt hij ook arbeidsongeschikt beschouwd tijdens die verlofperiode. De eerste schorsingsoorzaak primeert immers. De werknemer zal de dagen waarop hij vakantie gepland heeft, maar die gedekt zijn door een medisch attest, niet verliezen. Hij heeft het recht deze op een later tijdstip op te nemen. Tijdens de ziektedagen zal hij recht hebben op gewaarborgd loon.

Indien uw werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, loopt het verlof gewoon door alsof de werknemer niet ziek is. Hij kan zijn verlofdagen niet meer verschuiven naar een later tijdstip. Als de ziekte nog voortduurt tot na zijn vakantie, wordt hij vanaf dan wel als arbeidsongeschikt beschouwd. Als zijn ziekteattest reeds tijdens de verlofperiode van toepassing was, zal de periode van gewaarborgd loon al beginnen te lopen tijdens zijn verlof. De werknemer heeft bij terugkomst dan enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Mogelijk komt hier in de toekomst wel verandering in. In 2012 heeft het Europees Hof van Justitie al geoordeeld dat het doel van jaarlijkse vakantie verschilt van het doel van ziekteverlof. Tijdens de jaarlijkse vakantie moet de werknemer immers de mogelijkheid hebben om te rusten en te ontspannen. Het ziekteverlof is dan weer nodig om te herstellen van een ziekte. Bijgevolg is het Hof van mening dat wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, hij het recht moet hebben om de vakantiedagen later op te nemen.

Tot op heden is de Belgische wetgeving echter nog niet aangepast aan dit arrest.