Besox

Vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn

23 januari 2015

Bij ontslag door opzegging blijft de arbeidsovereenkomst gedurende de opzeggingstermijn gewoon verder bestaan en moeten beide partijen zich ook verder aan hun verplichtingen houden. Dit betekent o.m. dat de werkgever de werknemer verder moet tewerkstellen met hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden en dat de werknemer zijn werk verder zorgvuldig en nauwkeurig moet verrichten.

Het is wel mogelijk dat de partijen, nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, in uitdrukkelijk onderling akkoord overeenkomen dat de werknemer tijdens de verdere duur van de opzeggingstermijn met behoud van loon wordt vrijgesteld van zijn verbintenis tot het leveren van arbeidsprestaties.

Dit uitdrukkelijk akkoord van de werknemer is van belang: indien de werknemer wordt vrijgesteld van alle prestaties zonder akkoord, dan besluit men in de rechtspraak dat de arbeidsovereenkomst eenzijdig onrechtmatig werd beëindigd door de werkgever.

Bij een vrijstelling van prestaties wordt de arbeidsovereenkomst enkel in hoofde van de werknemer geschorst. Alle verbintenissen die uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeien zullen dan ook verder moeten worden uitgevoerd, met uitzondering van het leveren van arbeid.

In de overeenkomsten wordt meestal een clausule voorzien die bepaalt dat de conventionele schorsing primeert en dat de opzeggingstermijn gedurende de vrijstelling van prestaties niet kan worden geschorst door ziekte, vakantie,…  . We moeten u er attent op maken dat deze bepaling volgens de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in strijd is met de wet. De werknemer kan hiervan niet rechtsgeldig afstand doen vóór het ontstaan van zijn recht op schorsing van de opzeggingstermijn.

Het Arbeidshof van Brussel deelde dit standpunt in een arrest van 15 januari 2013: de regel dat de opzeggingstermijn ophoudt te lopen in de gevallen bepaald door de wet (bijvoorbeeld bij ziekte, tijdelijke werkloosheid, vakantie,…) geldt volgens het Hof ook wanneer de werknemer met zijn akkoord is vrijgesteld van prestaties tijdens de opzeggingstermijn.

Indien u een overeenkomst opmaakt met een dergelijke clausule, dan moet u er dus rekening mee houden dat men deze clausule als nietig kan beschouwen. Mogelijk moet u dan een aanvullende verbrekingsvergoeding, overeenstemmend met de schorsingsdagen, ‘bijpassen’ aan de werknemer.

Bronnen: schriftelijk advies FOD WASO dd. 24 december 2014 en arrest Arbeidshof Brussel 15 januari 2013

Tags