Besox

Vlaamse subsidies voor strategische ecologie-investeringen zijn bekend

24 april 2015

Sinds 11 maart 2015 kunnen opnieuw steunaanvragen ingediend worden door ondernemingen die strategische ecologie-investeringen realiseren in het Vlaamse Gewest (EP-STRES).

Met deze steunmaatregel wil de Vlaamse overheid KMO’s en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in groene spitstechnologie, namelijk in technieken die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ‘Ecologiepremie Plus’.

De steunpercentages voor zowel milieu-investeringen, investeringen op energiegebied en investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energie of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling werden als volgt aangepast:

ecoklasse ecologiegetal subsidiepercentage KMO subsidiepercentage grote ondernemingen
A 9-6 40% 30%
B 4-3 30% 20%

De nieuwe steunpercentages liggen lager dan de voorbije jaren. Daarenboven is de steun voor de ecoklassen C en D, met een ecologiegetal van 2 of 1, volledig weggevallen.

Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie:

  • Het betreft een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012;
  • Zij realiseert haar investeringen in het Vlaamse Gewest;
  • Zij oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit;
  • Een administratieve overheid heeft geen dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van een administratieve overheid. Dit vermoeden kan weerlegd worden indien de onderneming kan aantonen dat de administratieve overheid geen dominerende invloed uitoefent op het beleid van de onderneming;
  • De onderneming is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst die voor haar van toepassing is op de indieningsdatum van de steunaanvraag;
  • De onderneming toont het stimulerende karakter aan van de ecologiepremie op de geplande investeringen;
  • De onderneming heeft op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de RSZ en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
  • De onderneming voert een haalbaarheidsstudie uit waaruit de technische en economische haalbaarheid blijkt van de geplande ecologie-investeringen.

Enkel strategische ecologie-investeringen met een minimum investeringsbedrag van 3.000.000 euro komen in aanmerking.

De subsidie wordt in schijven uitbetaald.

Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen maximaal 1.000.000 euro over een periode van 3 jaar. Als het gaat om strategische ecologie-investeringen die een bijzondere impact hebben op de Vlaamse economie, kan de Vlaamse Regering van dit maximum afwijken.

Welke concrete investeringen in aanmerking komen, kan worden nagegaan op www.agentschapondernemen.be. Hier kan u ook terecht voor bijkomende, praktische informatie omtrent de aanvraag.

Bron: MB van 11 maart 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de aanpassing van de subsidiepercentages, B.S. 25 maart 2015.

Tags