Besox

Vlaams doelgroepenbeleid goedgekeurd

20 augustus 2015

De Vlaamse Regering heeft op 13 juli 2015 het ontwerpdecreet doelgroepenbeleid goedgekeurd. Dit decreet werd opgesteld op basis van een voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en maakt deel uit van het Vlaams Banenpact. De Vlaamse Regering wil hiermee het bestaande kluwen van steunmaatregelen voor bepaalde doelgroepen inperken en beter afstemmen op de Vlaamse arbeidsmarkt. In plaats van de 36 bestaande subsidiemaatregelen, werkte minister Muyters een transparant systeem uit van drie doelgroepen. Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid concentreert zich meer bepaald op jongeren, 55-plussers en mensen met een handicap.

  1. Jongeren

Om de focus te kunnen leggen op starters en intreders op de arbeidsmarkt stelt de Vlaamse Regering voor om de leeftijdsgrens voor deze doelgroep op jonger dan 25 jaar te leggen. Daarnaast wordt de doelgroep jonge werknemers beperkt tot de laag- en middengeschoolden (zonder diploma hoger onderwijs). Wanneer de jongere alsnog een kwalificatie haalt, zal de werkgever wel de korting behouden.

  1. 55-plussers

Aangezien we allemaal langer zullen moeten werken, wil de Vlaamse Regering zich ook focussen op de oudere werknemers vanaf 55 jaar. De doelgroepkorting voor deze 55-plussers zal gelden zowel voor aanwerving als retentie van werknemers.

  1. Personen met een arbeidshandicap

Voor personen met een arbeidshandicap zal de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) behouden blijven onder dezelfde voorwaarden. In het kader van de doorstroom van sociale economie naar het normaal economisch circuit wordt er wel een categorie toegevoegd, met name de mensen met een psychosociale problematiek zoals beschreven in het decreet op het collectief maatwerk.

  1. Sectorale maatregelen

De Vlaamse Regering bevestigt ook het voortbestaan van de vier sectorale kortingen voor de baggersector, de kunstenaars, de onthaalouders en het huishoudpersoneel. Deze kortingen zullen onder de huidige modaliteiten blijven bestaan, al zal de regering wel zoeken naar mogelijke efficiëntiewinsten.

  1. Vlaams Banenpact

De vereenvoudiging van de doelgroepkortingen vormt een belangrijke maatregel binnen een ruimer doelgroepenbeleid en is het eerste hoofdstuk van het Vlaams Banenpact. De andere hoofdstukken bevatten zogenaamde kwalitatieve maatregelen zoals werkplekleren, activering van uitkeringen, werkhervattingstoeslagen, opleidingsincentives, duaal leren en werken, …

Deze afspraken moeten nu nog verder geconcretiseerd worden in besluiten van de Vlaamse Regering, onder meer wat de bedragen en de duurtijd van de doelgroepverminderingen betreft. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Bron: Persbericht www.werk.be.