Besox

Collectief verlof voor 2023 nu ook al vastleggen

24 oktober 2022

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd. Dit gebeurt op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2022 hierover worden ingelicht.

Indien het paritair comité geen beslissing meedeelt vóór deze datum, mogen de data van de collectieve vakantie worden vastgelegd door de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, door de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

Een tweede stap inzake het vastleggen van het collectief verlof, is het opnemen van de vakantiedata in het arbeidsreglement en de aanplakking van dit bericht in de onderneming. Er moet ook een afschrift van dit bericht aan iedere werknemer worden overhandigd.

Ten slotte moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift worden bezorgd aan de Inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Dit kan elektronisch via: www.arbeidsreglement.belgie.be.