Besox

Verlenging van de innovatiepremies tot 31 december 2024

11 september 2023

Sedert 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een nieuw creatief idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Deze innovatiepremie kan onder bepaaldSinds 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een innoverend idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Het systeem werd in het kader van de interprofessionele onderhandelingen met 2 jaar verlengd, nl. voor de premies die tot 31 december 2024 worden betaald. De innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van een voordelige sociale en fiscale behandeling moet de toekenning van de innovatiepremie aan de volgende voorwaarden voldoen:

– de premie moet worden toegekend naar aanleiding van een innovatie:

– deze innovatie moet een reële en daadwerkelijke meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de werkgever;

– de innovatie moet spontaan zijn: ze mag dus niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag door een derde aan de werkgever;

– de innovatie moet intern zijn: ze moet in de onderneming zelf worden ingevoerd of het voorwerp uitmaken van een prototype;

– de premie mag niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel;

– de premie mag alleen worden toegekend aan werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. In ondernemingen vanaf 30 werknemers, mag het aantal werknemers dat de innovatiepremie ontvangt, niet hoger zijn dan 10% van het totaal aantal werknemers en mag het in ieder geval niet hoger zijn dan 10 werknemers per innovatie. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers, kunnen de premies aan maximum 3 werknemers worden gegeven;

– de totale som van de uitgekeerde premies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming m.b.t. dat kalenderjaar. De toegekende innovatiepremie mag niet meer bedragen dan het maandloon van de werknemer.

Formaliteiten

De werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor een specifieke procedure volgen:

– hij moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van de eenmalige innovatiepremie;

– hij moet een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

– van zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, dient de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de betrokken werknemers mee te delen aan de RSZ binnen de maand volgend op de toekenning van de premie. Deze melding kan elektronisch gebeuren via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1), BS 5 september 2023.e voorwaarden vrij van RSZ en belastingen toegekend worden.

Een innovatie is een nieuwigheid die een echte meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. De meerwaarde kan betrekking hebben op verschillende domeinen: techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz. De innovatie kan van toepassing zijn op producten, diensten, fabricatieprocessen, werkprocessen of werkomgeving.

De innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde gericht werd aan diegene die de premie toekent. De innovatie moet door de werkgever in de onderneming ingevoerd worden of het voorwerp uitmaken van een prototype of er moeten interne onderrichtingen zijn die aantonen welke wijzigingen de innovatie tot gevolg zal hebben voor de normale activiteiten van de onderneming.

De innovatiepremie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel en kan enkel toegekend worden aan werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Het aantal werknemers dat een innovatiepremie ontvangt, mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal tewerkgestelde werknemers voor ondernemingen vanaf 30 werknemers. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers kunnen maximum 3 werknemers een innovatiepremie genieten.

Per innovatie kunnen maximum 10 werknemers een innovatiepremie genieten.

De totale som van de uitgekeerde innovatiepremies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar.

De toegekende innovatiepremie mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het bruto maandloon van de werknemer.

Een werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor wel een specifieke procedure volgen. De werkgever moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van een eenmalige innovatiepremie.

Daarnaast moet de werkgever ook een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie via een gestandaardiseerd formulier. De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag met betrekking tot de innovatieve aspecten.

Zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, moet de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de begunstigden meedelen aan de RSZ. Dit moet gebeuren in de maand die volgt op de toekenning van de innovatiepremie en kan elektronisch via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

De Wet houdende diverse bepalingen verlengt de regeling van de innovatiepremies voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Er kunnen dus opnieuw aanvraagdossiers ingediend worden tot eind 2022.

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 16 oktober 2017.

Categorie