Besox

Verlenging referteperiode waarborg Sluitingsfonds

17 april 2018

Het Sluitingsfonds oftewel het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming en waarbij de werkgever in gebreke blijft de verschuldigde vergoedingen aan de werknemers te betalen.

De werknemers kunnen daarvoor een schuldvordering indienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel die het faillissement of vereffening heeft uitgesproken.

Het Sluitingsfonds kan enkel optreden als garantiefonds en zijn tussenkomst verlenen voor werknemers van wie aan de arbeidsovereenkomst een einde werd gemaakt tijdens een welbepaalde periode voorafgaand aan of volgend op de sluitingsdatum (= de referteperiode).

Deze referteperiode loopt vanaf de dertiende maand voorafgaand aan de sluitingsdatum tot het einde van een periode van 12 maanden (of drie jaar in geval van vereffeningswerkzaamheden) na de sluitingsdatum.

De relancewet voorziet vanaf 9 april 2018 een verlenging van deze referteperiode, waarbij de termijn van 13 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum verhoogd wordt tot 25 maanden.

De wijziging van de referteperiode geldt wel enkel voor de werknemers die de verjaringstermijn ten aanzien van hun werkgever gestuit hebben door middel van een officiële ingebrekestelling.

In dat geval kunnen de werknemers de garantie van het Sluitingsfonds genieten voor hun lonen, vergoedingen en voordelen, wanneer hun arbeidsovereenkomst eindigt in de loop van 25 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum tot het einde van de periode van 12 maanden na de sluitingsdatum.

Bron: Art. 6 van de Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018.