Besox

Uitbreiding uitsluitingen tussenkomst Sluitingsfonds

5 juni 2023

Wanneer de hoofdactiviteit van een onderneming of een afdeling ervan wordt stopgezet en het personeelsbestand van deze entiteit drastisch vermindert, is er sprake van een sluiting van de onderneming. Bijkomend wordt een verplaatsing van de exploitatiezetel, een fusie of een herstructurering van de onderneming gelijkgesteld met een sluiting van de onderneming.

Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen waarborgt het Sluitingsfonds (‘Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers’) de verplichtingen van de werkgever, indien deze laatste in gebreke blijft om zijn verplichtingen naar aanleiding van de sluiting van de onderneming na te leven.

Echter zijn bepaalde paritaire comités uitgesloten van het toepassingsgebied voor tussenkomst van het Sluitingsfonds indien de werkgever in gebreke blijft. Dit toepassingsgebied wordt door de wet van 13 mei 2023 uitgebreid als volgt:

de werklieden, werksters en leerlingen van de ondernemingen die ressorteren onder de hierna genoemde paritaire comités of subcomités:

  • paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, ‘Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen’ genaamd uitsluitend wat de havenarbeiders van de pool betreft, die ingedeeld zijn bij de beroepscategorieën: havenarbeider, algemeen werk, dokautovoerder, dokautovoerder-kraanman, dekman, kuiper of markeerder en die erkend zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid;
  • paritair subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde;
  • paritair subcomité voor de haven van Gent, uitsluitend wat de havenarbeiders van de pool betreft, die erkend zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid;
  • paritair subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, uitsluitend wat de havenarbeiders van de pool betreft, die erkend zijn overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid;
  • paritair subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen;
  • paritair subcomité voor de diamantnijverheid en – handel.

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2023 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, BS 26 mei 2023.

Categorie