Besox

Verhoging bijzondere werkgeversbijdragen SWT in 2023 en 2024

13 februari 2023

De bijzondere werkgeversbijdrage die verschuldigd is op de aanvullende vergoeding bij een SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) wordt in 2023 en 2024 verhoogd.

Over welke stelsels gaat het precies?

De verhoging van de bijzondere werkgeversbijdrage is enkel van toepassing voor werkgevers in de profitsectordie een aanvullende vergoeding SWT betalen op voorwaarde dat zij zich niet bevinden in een periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering.

De verhoging geldt m.a.w. niet voor een aanvullende vergoeding SWT die wordt betaald door een werkgever in de non-profitsector of in geval de onderneming in de profitsector zich in een periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering bevindt.

Verhoging

De verhoging wordt in de Programmawet uitgedrukt als een coëfficiënt van:

  • 1,047 voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;
  • 1,094 voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Er is bepaald dat de verhoging niet enkel van toepassing is op de nieuwe stelsels, maar ook op de reeds lopende stelsels SWT.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS van 30 december 2022 en koninklijk besluit van 26 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, BS 30 december 2022.

Categorie