Besox

Uitbreiding steunzones in het Vlaams Gewest

11 december 2018

Wanneer een regio getroffen wordt door een collectief ontslag, kan het betrokken gewest voorstellen om de regio als “steunzone” te erkennen. De voorgestelde steunzone dient zich steeds te bevinden binnen een maximale straal van 40 km van de getroffen onderneming(en).

Een erkende steunzone betreft in principe niet de volledige stad of gemeente, maar is beperkt tot bepaalde bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren of brownfieldprojecten.

Sinds 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in zo’n steunzone een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze hebben aangeworven als gevolg van deze investering.

Om deze steun effectief te genieten, moeten de nieuwe arbeidsplaatsen wel gedurende een minimumperiode behouden blijven. Voor kmo’s is dit 3 jaar, voor andere ondernemingen geldt een periode van 5 jaar.

In het Vlaams Gewest zijn sinds 1 mei 2015 de regio’s rond Genk en Turnhout reeds erkend als steunzone. Deze zones worden door middel van een koninklijk besluit van 21 november 2018 verder uitgebreid met enkele nieuwe percelen. De uitbreiding geldt voor 6 jaar vanaf 1 mei 2015.

Verder wordt in het Vlaams Gewest ook een nieuwe steunzone erkend, namelijk de regio rond Zaventem-Vilvoorde. De erkenning start vanaf 1 december 2018 voor een periode van 6 jaar.

Indien u wilt weten of uw bedrijf in een steunzone gelegen is, kan u hiervoor terecht op de website www.geopunt.be.

Bron: KB van 21 november 2018 tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, B.S. 30 november 2018.

Tags