Besox

Tijdelijke maatregelen voor de zorg- en onderwijssector eindigen.

29 juni 2022

De zorg- en de onderwijssector dragen nog steeds de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ziekte en quarantaine zorgen voor een groot personeelstekort. Onderstaande maatregelen traden in werking op 1 april 2022 en eindigen op 30 juni 2022.

1. Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

In deze sectoren kunnen er met tijdelijk werklozen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden afgesloten. Het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur van minimaal 7 dagen heeft dan niet het sluiten van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot gevolg.

2. Terbeschikkingstelling van werknemers

Een werkgever kan zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van gebruikers uit de zorgsector en het onderwijs, op voorwaarde dat die vaste werknemers reeds vóór 1 oktober 2021 in dienst zijn getreden bij de werkgever. De voorwaarden en de duur van deze terbeschikkingstelling worden vastgelegd in een geschrift.

3. Tijdelijke tewerkstelling

Werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking, tijdelijke werkloosheid of werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen tijdelijk worden tewerkgesteld bij een werkgever in de zorgsector of het onderwijs. De onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties wordt dan tijdelijk geschorst. De RVA dient onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden.

4. Opschorting van de wachttermijn bij een aanvraag tot internationale bescherming

Buitenlandse onderdanen die tijdelijk in België verblijven en om internationale bescherming vragen, mogen wanneer de wachttermijn 4 maanden is bereikt, zonder dat het commissariaat-generaal een beslissing heeft genomen over hun aanvraag, beginnen werken in België. Deze wachttermijn wordt geschorst voor zover hun verzoek werd geregistreerd ten laatste op 31 maart 2022 en voor zover zij worden tewerkgesteld door een werkgever in de zorgsector of het onderwijs.

5. Studentenarbeid

Voor het tweede kwartaal van 2022 worden de uren die een student werkt in de zorgsector en in het onderwijs, eveneens niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren studentenarbeid.

6. Scholingsbeding

Er wordt voorzien in een verlaging van de leeftijdsvoorwaarde voor het afsluiten van een scholingsbeding. Een scholingsbeding kan aangegaan worden vanaf 18 jaar en niet langer vanaf 21 jaar.

De werkgever kan enkel gebruik maken van deze 6 maatregelen, indien er binnen de onderneming zelf geen alternatieve oplossing voorhanden is om tegemoet te komen aan het probleem van personeelstekort. De werkgever moet hierover vooraf overleg plegen in de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging.

De werkgever die hiervan gebruik maakt, informeert ook de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging en agendeert de bespreking ervan op de eerstvolgende vergadering volgend op het eerste gebruik. Alsook dienen de maatregelen maandelijks verder te worden besproken.

Bron: Wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, BS 10 juni 2022.