Besox

Uitreiking koopkrachtpremie mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2024

5 januari 2024

Ondernemingen, die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, kunnen een eenmalige koopkrachtpremie onder de vorm van consumptiecheques toekennen.

De werkgever is er een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% op verschuldigd. Voor de werknemer gaat het om een bruto-netto verhaal; er is geen werknemersbijdrage verschuldigd en de premie wordt ook niet belast.

Er was voorzien dat deze koopkrachtpremie moest worden uitgereikt tussen 1 juni 2023 en 31 december 2023 om te kunnen genieten van het sociaal en fiscaal gunstige statuut.

De moeizame onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden 2023-2024 in bepaalde sectoren brachten een tijdige verwerking van de koopkrachtpremies echter in het gedrang.

Eerder lieten wij u al weten dat een ontwerp van koninklijk besluit voorzag dat de uitreiking van de koopkrachtpremie zou kunnen plaatsvinden tot en met 31 maart 2024 in plaats van 31 december 2023.

Dit koninklijk besluit werd op 28 december 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze publicatie bevestigt dat de koopkrachtpremie uiterlijk tot en met 31 maart 2024 kan worden uitgereikt.

Opgelet: hiermee is enkel het sociaal gunstige regime (RSZ) geregeld. Om ervoor te zorgen dat koopkrachtpremie, die wordt uitgereikt na 31 december 2023, ook niet wordt belast is er nog een aanpassing van de fiscale wetgeving nodig. Zodra dit in orde is, komen we hierop terug.

Opgelet: de beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie, moest wél uiterlijk op 31 december 2023 worden genomen en moet zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst afgesloten uiterlijk op 31 december 2023. De koopkrachtpremie moet ook op de sociale documenten van 2023 worden opgenomen.

Bron: Koninklijk besluit van 18 december 2023 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de koopkrachtpremie, BS 28 december 2023.

Meer informatie over de koopkrachtpremie lees je hieronder.

1. Vrijstelling bij de werknemers

Op sociaal vlak wordt het voordeel dat wordt toegekend onder de vorm van een koopkrachtpremie in ondernemingen die goede resultaten hebben behaald in 2022, niet als loon beschouwd wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zij wordt dan vrijgesteld van sociale bijdragen in hoofde van de werknemer en wordt onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 %.

De koopkrachtpremie die vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 wordt uitgereikt op basis van een collectieve of individuele overeenkomst, is vrijgesteld van inkomstenbelastingen bij de werknemer, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden opgenomen in de sociale regelgeving is voldaan. Deze vrijstelling is beperkt tot € 750 per verkrijger en per jaar.

Als een werknemer in 2023 van meer dan één werkgever koopkrachtpremies krijgt en het totale bedrag van die koopkrachtpremies meer dan € 750 bedraagt, zal het gedeelte boven € 750 een belastbaar inkomen vormen.

Als één van de sociale voorwaarden niet is vervuld, wordt de koopkrachtpremie bij de werknemer voor het totale bedrag als een belastbaar voordeel van alle aard beschouwd.

2. Aftrekbaarheid als beroepskost (bij de werkgever)

Voor de werkgever zijn de koopkrachtpremie en de erop betrekking hebbende bijzondere sociale bijdrage aftrekbaar als beroepskosten.

Om aftrekbaar te zijn bij de werkgever moet de koopkrachtpremie worden vermeld op de passende individuele fiche (281.10 of 281.20) onder de belastbare bezoldigingen.

3. Mogelijke cumul

Deze nieuwe bepalingen gelden onafhankelijk van de bestaande bepalingen inzake de consumptiecheque en de coronapremies zodat deze kunnen worden gecombineerd.

4. Geldigheid

De koopkrachtpremie op papieren drager vermeldt uitdrukkelijk dat zij geldig is tot en met 31 december 2024 en moet duidelijk haar uitgiftedatum vermelden. Opgelet, uitgiftemaatschappijen werken niet meer met papieren consumptiecheques.

De koopkrachtpremie in elektronische vorm is eveneens geldig tot en met 31 december 2024.

Binnen drie maanden na de vervaldatum van de koopkrachtpremies, kan de werknemer bij de uitgever ervan een eenmalige aanvraag doen tot reactivering. De gereactiveerde koopkrachtpremies hebben een geldigheidsduur van drie maanden.

5. Grenzen

Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende koopkrachtpremies mag, afhankelijk van de omvang van de in 2022 gerealiseerde winst, niet meer bedragen dan € 500 of € 750 per werknemer:

  • wanneer de onderneming een hoge winst heeft behaald in 2022, mag de koopkrachtpremie maximum € 500 bedragen;
  • wanneer de onderneming een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald in 2022, mag de koopkrachtpremie maximum € 750 bedragen.

Een koopkrachtpremie die wordt toegekend aan een werknemer die reeds koopkrachtpremies voor een totaal bedrag van € 500 of € 750 van dezelfde werkgever heeft ontvangen, geeft geen recht op de vrijstelling.

De koopkrachtpremies zijn in dat geval voor hun totaliteit belastbaar bij de werknemer en niet enkel voor het gedeelte dat de grens van € 500 of € 750 overschrijdt.

6. Beoogde werknemers

De volgende werknemers komen in aanmerking voor een koopkrachtpremie:

  • bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst;
  • studenten;
  • werknemers die niet meer in dienst zijn.

Aangezien de voorwaarden voor de vrijstelling van koopkrachtpremies zijn voorzien in een sociale bepaling die enkel van toepassing is op werknemers, vallen zelfstandige bedrijfsleiders (zonder arbeidsovereenkomst) buiten het toepassingsgebied van deze vrijstelling. De koopkrachtpremies die zij zouden ontvangen, zijn dus niet vrijgesteld.

Bron: Circulaire 2023/C/82 over de koopkrachtpremie, www.fisconetplus.be. Persbericht Ministerraad van 1 december 2023, Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de koopkrachtpremie.

Categorie