Besox

Steun voor zware energiekosten 4de kwartaal bij bedrijven in Vlaanderen verlengd

6 maart 2023

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven naar aanleiding van de crisis in Oekraïne kunnen, vanaf november 2022, financiële steun aanvragen. Deze steun wordt voorzien om gezonde ondernemingen continuïteit te bieden en hen te vrijwaren van een faillissement.

De Europese Commissie keurde deze steunmaatregel goed op 5 december 2022, waarna ook de Vlaamse regering de steunmaatregel definitief goedkeurde. Daarna besliste de Vlaamse regering om de aanvraagperiode voor de energiesteun te verlengen tot en met 31 januari 2023. Onlangs werd de aanvraagperiode opnieuw verlengd tot en met 28 februari 2023 om 12u00.

Voorwaarden

Alvorens een onderneming recht heeft op deze steun, moet aan onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

1. Uitgaven voor elektriciteit en gas in 2021

Het moet gaan om een gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021.

2. Operationeel verlies vierde kwartaal 2022

De onderneming moet in het vierde kwartaal van 2022 een operationeel verlies hebben geleden.

Voor ondernemingen behorend tot categorie b (energie-intensieve ondernemingen) en categorie c (energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren) dient de meerkost minstens 50% van het operationeel verlies te bedragen.

3. 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging

De steun blijft behouden indien de vestiging van de onderneming gedurende 5 jaar na de uiterste indieningsdatum actief blijft in het Vlaams gewest.

4. Geen uitkering van dividenden

De onderneming mag in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 geen dividend uitkeren.

5. Tijdelijke werkloosheid (ondernemingen van meer dan 10 werknemers)

In het vierde kwartaal van 2022 mag de onderneming die in aanmerking komt voor de steun, niet meer dan 35% van de op 30 september 2022 bij de RSZ ingeschreven werknemers op tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis hebben gezet.

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de onderneming kan aantonen dat de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan externe omstandigheden en niet aan de stijgende energieprijzen.

Deze voorwaarde is enkel van toepassing op ondernemingen die meer dan 10 werknemers tellen.

6. Energiebeleidsovereenkomst

Een onderneming die tot het toepassingsgebied behoort van een energiebeleidsovereenkomst, moet hierop intekenen en de voorwaarden naleven.

Toepassingsgebied

Enkel de meerkost boven het dubbel van het gemiddelde van de energiekosten door het bedrijf betaald, komt in aanmerking voor de steun.

Hoeveel steun de onderneming krijgt, wordt bepaald aan de hand van volgende categorieën:

Categorie a: ondernemingen in het algemeen

  • de steun bedraagt 25% van de in aanmerking komende meerkost;
  • het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022;
  • het maximale steunbedrag bedraagt € 500.000 op ondernemings- en groepsniveau.

Categorie b: energie-intensieve ondernemingen

  • de steun bedraagt 30% van de in aanmerking komende meerkost;
  • het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022;
  • het maximale steunbedrag bedraagt € 4.000.000 op ondernemings- en groepsniveau.

Categorie c: energie-intensieve ondernemingen die actief zijn in een of meer bijzonder getroffen sectoren en subsectoren

  • de steun bedraagt 35% van de in aanmerking komende meerkost;
  • het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022;
  • het maximale steunbedrag bedraagt € 7.500.000 op ondernemings- en groepsniveau.

Aanvraag

In totaal werd 250 miljoen euro ter beschikking gesteld door de Vlaamse regering voor deze steunmaatregel. De eerste schijf van 125 miljoen euro werd ingezet en in afwachting van een verdere evaluatie verlengde men de aanvraagperiode tot en met 28 februari 2023 12u.

De steun kan online aangevraagd worden via de website van VLAIO.

Bron: www.vlaio.be.

Categorie