Besox

Wijziging uitvoeringsbesluit individueel maatwerk

4 maart 2024

Situering

Individueel maatwerk is op 1 juli 2023 in werking getreden. Werkgevers kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen voor de aanwerving en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Ook zelfstandigen met een arbeidsbeperking kunnen gebruik maken van individueel maatwerk.

Verduidelijkingen

De Vlaamse Regering heeft nu een aantal punten verduidelijkt:

 • Werkgevers moeten de aanvraag voor individueel maatwerk bij het Departement Werk en Sociale Economie indienen tijdens de tewerkstelling van de persoon met een arbeidsbeperking.
 • Zelfstandigen kunnen hun voldoende bedrijfsactiviteiten aantonen met een attest van het sociaal verzekeringsfonds of een fiscaal aanslagbiljet. Voor zelfstandigen die nog niet over één van beide documenten beschikken, kunnen de ‘voldoende bedrijfsactiviteiten’ nog steeds via een attest van VLAIO aantonen.
 • Werkgevers die een beroep willen doen op individueel maatwerk voor verenigingswerk moeten aan het Departement Werk en Sociale Economie loonfiches bezorgen voor de berekening van de premies.

Welke werkgevers?

De volgende werkgevers kunnen individueel maatwerk aanvragen:

uit de privésector:

 • privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendkantoren;
 • natuurlijke personen, zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), die iemand in dienst hebben;
 • die in het buitenland gevestigd zijn als de werknemer in Vlaanderen woont.

uit de publieke sector:

 • scholen;
 • lokale besturen.

Ondernemingen in moeilijkheden of andere overheden dan scholen en lokale besturen komen niet in aanmerking voor een compensatie individueel maatwerk.

Welke werknemers?

Om voor individueel maatwerk in aanmerking te komen, moeten de werknemers aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • wonen in Vlaanderen of wonen in een lidstaat van de EER of EU en werken in Vlaanderen;
 • een arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur hebben; het type arbeidsovereenkomst maakt geen verschil (studenten, flexi’s, extra’s, seizoenarbeiders met een plukkaart);
 • attestering van de arbeidsbeperking en de behoefte aan individueel maatwerk door de VDAB; deze vaststelling geldt voor maximum 5 jaar maar is verlengbaar.

Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een aanvraag indienen voor individueel maatwerk.

Wilt de werkgever weten of een werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor individueel maatwerk; dan zal hij aan de werknemer moeten vragen om contact op te nemen met de VDAB. Dat mag de werkgever niet in plaats van de werknemer doen omwille van de privacy.

Bijkomende voorwaarden voor werknemers van een maatwerkbedrijf of lokaal bestuur?

Ook werknemers van een maatwerkbedrijf kunnen in aanmerking komen voor individueel maatwerk:

 • als ze na 1 januari 2015 in dienst genomen zijn; of
 • als hun arbeidsbeperking na die datum begonnen is; of
 • als de werknemer als doelgroepwerknemer doorgestroomd is naar een aansluitende tewerkstelling in het maatwerkbedrijf, en een functie opneemt die verschilt van de functie die hij als doelgroepwerknemer opnam.

Werknemers van lokale besturen moeten na 1 oktober 2008 in dienst genomen zijn of hun arbeidsbeperking moet begonnen zijn na 1 juli 2023.

Loonpremie en/of begeleidingspremie?

De compensatie van individueel maatwerk kan bestaan uit een loonpremie of begeleidingspremie.

De loonpremie compenseert eventuele bijkomende kosten voor de organisatie omwille van de arbeidsbeperking. De begeleidingspremie compenseert de kosten voor eventuele begeleiding van de werknemer met een arbeidsbeperking.

Het departement Werk en Sociale Economie berekent de premies aan de hand van de DmfA-aangifte die werkgever op kwartaalbasis moet doen bij de RSZ. De betaling gebeurt vervolgens automatisch. De werkgever kan ook een maandelijks voorschot aanvragen.

Bron: Beslissingen ministerraad van 23 februari 2024, Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

Categorie