Besox

Studentencontingent verhoogd vanaf 1 januari 2023

4 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Dit geeft de mogelijkheid voor studenten om een groter aantal uren tegen verminderde sociale bijdragen te werken. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

We komen later nog terug op de invloed van studentenarbeid op het groeipakket (kinderbijslag) en de fiscale implicaties van studentenarbeid.

Opgelet met opeenvolgende contracten bij studentenarbeid!

Een studentencontract moet voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk worden opgesteld, en dit ten laatste op het moment waarop de student in dienst treedt.

De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud, één exemplaar voor de werkgever en één exemplaar voor de werknemer. Het contract moet bijgehouden worden op de plaats waar de student tewerkgesteld wordt en gedurende 5 jaar bewaard worden vanaf de dag die volgt op het einde van de uitvoering van de overeenkomst.

Eén van de verplichte vermeldingen in het studentencontract is de begin- en de einddatum van het contract. Een studentencontract wordt immers altijd afgesloten voor bepaalde tijd. De studentenovereenkomst kan gesloten worden voor een maximale ononderbroken duur van 12 maanden – 1 dag.

Dit wil zeggen dat de regels omtrent opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur van toepassing zijn op studentencontracten. In principe mogen arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd elkaar niet onmiddellijk opvolgen. Indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan dit echter wel met name kunnen er maximum 4 overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, waarvan de duur telkens niet minder dan 3 maanden mag bedragen zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten 2 jaar mag overschrijden. Indien de opeenvolging niet aan deze voorwaarden voldoet, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat het gaat om een “gewone” arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Opgelet dus met dagcontracten!

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van Art. 17bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 december 2022.