Besox

Steunzones en einde van de geldigheidsduur van de regionale steunkaart

30 maart 2022

Werkgevers die investeringen doen in een door het gewest vastgelegde steunzone kunnen in bepaalde gevallen een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Op voorwaarde dat er door de investeringen nieuwe jobs gecreëerd worden, kunnen de betrokken werkgevers gedurende twee jaar vrijgesteld worden van doorstorting van 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de nieuwe werknemers.

Wanneer een regio getroffen wordt door een collectief ontslag, kan het gewest waarin één of meerdere getroffen bedrijven gelegen zijn, aan de minister van Financiën voorstellen om de regio als steunzone te erkennen. De voorgestelde steunzone dient zich steeds te bevinden binnen een maximale straal van 40 km van de getroffen onderneming(en) en de getroffen onderneming(en) zelf moet(en) er in opgenomen worden.

De minister van Financiën gaat op zijn beurt na of de voorgestelde steunzones voldoen aan de nodige voorwaarden en keurt ze eventueel goed. De goedgekeurde steunzones worden vervolgens ingedeeld in groep A en B.

Voor Vlaanderen zijn er momenteel drie steunzones afgebakend, meer bepaald de regio’s rond Turnhout, Genk en Zaventem-Vilvoorde. Voor het Waals Gewest zijn de vier regio’s rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries momenteel erkend als steunzone.

Deze steunzones worden ingedeeld in twee groepen al naargelang de zones al dan niet opgenomen zijn op de Europese regionale steunkaart. Groep A omvat de steunzones of delen van steunzones die gelegen zijn binnen de steungebieden die opgenomen zijn op de Europese regionale steunkaart. Groep B omvat de steunzones of delen van steunzones die niet binnen de steungebieden vallen die opgenomen zijn op de Europese regionale steunkaart.

Ondernemingen die voldoen aan de Europese definitie van een kmo kunnen de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten voor investeringen in steunzones die behoren tot groep A en groep B. Voor de andere grote ondernemingen kan er enkel een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toegepast worden voor investeringen in steunzones die opgenomen zijn op de Europese regionale steunkaart en dus behoren tot groep A.

De toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart liep af op 31 december 2021. Als gevolg hiervan werd intussen bij koninklijk besluit bepaald dat de steunzones in het Vlaamse en het Waalse Gewest die tot eind vorig jaar tot groep A behoorden met ingang van 1 januari 2022 tot groep B behoren.

Dit heeft tot gevolg dat grote ondernemingen die in de betrokken steunzones gelegen zijn, vanaf 1 januari 2022 geen nieuwe investeringsaanvragen met een formulier 274 SZ meer kunnen indienen. Lopende aanvragen die vóór 2022 door grote ondernemingen werden ingediend komen nog in aanmerking wanneer ze aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.

Bron: Koninklijk besluit van 9 februari 2022 tot verduidelijking van de impact op het einde van de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op de in het Vlaamse en Waalse Gewest gelegen steunzones, BS 15 februari 2022.

Tags