Besox

PC 218 wordt PC 200 vanaf 1 april 2015

30 maart 2015

In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2015 is een bericht verschenen dat de benoeming regelt van de leden van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. De leden van PC 200 worden benoemd met ingang van 1 april 2015.

Door deze benoeming zal PC 200 vanaf 1 april 2015 effectief van start kunnen gaan en cao’s kunnen sluiten. Vorig jaar werd reeds beslist dat PC 218 opgeheven zal worden op de dag van de inwerkingtreding van de benoeming van de leden van PC 200. Vanaf 1 april 2015 zal PC 218 dus ophouden te bestaan.

Concreet betekent dit dat alle werkgevers en werknemers die momenteel onder PC 218 ressorteren vanaf 1 april 2015 onder PC 200 zullen vallen.

Het is de bedoeling dat er op 1 april 2015 in PC 200 een cao gesloten wordt waarbij alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten van PC 218 integraal overgenomen worden door PC 200. Daarnaast zal er binnen PC 200 een Sociaal Fonds opgericht worden dat het actief en het passief van het Sociaal Fonds van PC 218 overneemt.

Deze wijziging van paritair comité zal geen invloed hebben op de bestaande rechten en plichten van de werkgevers en werknemers die nu nog onder PC 218 vallen. Voor de betrokken werkgevers en werknemers blijven de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden die onderhandeld werden binnen PC 218 dus ook na 1 april 2015 verder van toepassing.

Bronnen: bericht dd. 25 maart 2015 van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen: benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, B.S. 25 maart 2015 en bericht dd. 23 maart 2015 van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.