Besox

PC 200.00: eisenbundel 2021-2022

4 oktober 2021

De onderhandelingen voor het sectorakkoord PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden) voor de jaren 2021 en 2022 zijn opgestart.

In het kader hiervan hebben de representatieve werknemersorganisaties een gemeenschappelijke eisenbundel overgemaakt aan de werkgeversorganisaties.

De eisenbundel ziet eruit als volgt:

Koopkracht

 • Invulling voorziene marge IPA via verhoging van de barema’s en de reële lonen op 1 januari 2021;
 • Toekenning 500 euro consumptiecheques.

Eindejaarspremie

 • Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid en uitzendarbeid;
 • Definitie van de gelijkwaardige voordelen.

Werkbaar werk

 • Eindeloopbaan: automatische verlenging van overeenkomsten over SWT en mogelijkheden van tijdskrediet via landingsbaan, voor onbepaalde duur indien het rechtskader dit toestaat;
 • Verlenging van tijdskrediet met motief (CAO103) voor onbepaalde duur;
 • Toekennen extra verlofdagen (anciënniteit of leeftijd);
 • Uitwerking van een minimaal te respecteren kaderakkoord inzake structureel en occasioneel thuis- en telewerk;
 • Bijzondere aandacht voor discriminatie;
 • Garantie van neutralisering van de kosten in geval van verplicht telewerk;
 • Respect voor het recht op ‘deconnectie’;
 • Kader uitwerken rond wachtdiensten;
 • Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie.

Vorming

 • Individueel recht op vorming voor elke werknemer gedurende 5 dagen per jaar;
 • Recht voor de bedienden om de nodige opleidingen te kiezen;
 • Respecteren van rechten moet meer kunnen gevrijwaard worden (afdwingbaarheid);
 • Aantal dagen vorming te vermelden op loonfiche;
 • Uniforme definiëring van wat we als vorming beschouwen;
 • Verlenging afspraken risicogroepen.

Syndicaal werk

 • Invoering syndicale premie;
 • Gebruik digitale communicatie door vakbonden;
 • Uitbreiding van dagen syndicaal verlof om vorming te kunnen volgen;
 • Syndicale afvaardiging:
 • Verhoging van het aantal mandaten;
 • Vakbondsafvaardiging ook voor kaderleden;
 • Vereenvoudiging van de procedure.

Mobiliteit

 • 100 % terugbetaling van alle vormen van openbaar vervoer;
 • Verhogen sectorale fietsvergoeding naar € 0,24 vanaf de eerste kilometer;
 • Optrekken van de loongrens bij eigen vervoer;
 • Terugbetaling van de parkeerkosten bij de stations.

Bron: PC 200 – gemeenschappelijke eisenbundel 2021-2022.

Tags