Besox

PC 200: nieuwe sectorale afspraken inzake opleiding

28 september 2023
man standing in front of group of men
Photographer: Austin Distel | Source: Unsplash

Er is een nieuw sectoraal akkoord in PC 200 inzake opleidingen afgesloten op 6 juli 2023 (cao 6/7/23, reg. nr. 181682/CO/200). Dit akkoord houdt rekening met de bepalingen in de ‘arbeidsdeal’ van eind 2022.

Periode 2022-2023

Voor de periode 2022-2023 verandert er nauwelijks iets. Daarvoor kunnen we u nog steeds doorverwijzen naar ons artikel van 3 mei 2022. Het enige wat voor die periode extra wordt benadrukt, is dat ondernemingen met 20 of meer werknemers een gemiddelde van 6 opleidingsdagen per 2 jaar per VTE moeten aanbieden, waarvan 2 individuele opleidingsdagen.

Periode 2024-2028

1. Algemene opleidingsdagen

Aantal aan te bieden opleidingsdagen (collectief/individueel):

 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers: een gemiddelde van 4 collectieve opleidingsdagen per 2 jaar per VTE, waarvan gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijdse bediende
 • Ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers: een gemiddelde van 4,5 collectieve opleidingsdagen per 2 jaar per VTE, waarvan gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijdse bediende
 • Ondernemingen met 20 of meer werknemers: er geldt een groeipad:
  • Vanaf 1/1/2024: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse bediende
  • Vanaf 1/1/2026: 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse bediende
  • Vanaf 1/1/2028: 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse bediende

Modaliteiten:

Voor bedienden die niet voltijds worden tewerkgesteld en/of die niet door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden gedurende het ganse kalenderjaar, wordt het opleidingsrecht vastgesteld op basis van de volgende formule: A x B x C (cf. Wet op de Arbeidsdeal) waar:

 • "A" overeenkomt met het aantal in de schoot van de onderneming toegekende opleidingsdagen voor een voltijds tewerkgestelde werknemer;
 • "B" overeenkomt met het arbeidsregime van de werknemer in verhouding tot een voltijds arbeidsregime;
 • "C" overeenkomt met het aantal maanden gedeeld door twaalf, gedurende dewelke de werknemer werd tewerkgesteld in de schoot van de onderneming.

Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledig gepresteerde maand.

Het saldo aan opleidingsdagen wordt op het einde van het jaar overgedragen naar het daaropvolgende jaar. Het doel is dat op het einde van elke 5 jaar, of voor het einde van de arbeidsovereenkomst als die eindigt voordat de periode van 5 jaar afloopt, aan de voltijdse bediende gemiddeld minimum het aantal opleidingsdagen per jaar overeenkomstig het groeipad werd aangeboden. Op het einde van de periode van 5 jaar wordt het saldo van het beschikbare opleidingskrediet op nul gezet.

Als de werkgever aan de bediende uiterlijk op het einde van een 5-jaarlijkse periode onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden, dan kan de bediende de niet-toegekende dagen opnemen onder de vorm van opleidingsdagen binnen het opleidingsaanbod georganiseerd door CEVORA en dit uiterlijk binnen 12 maanden na het einde van de betrokken periode. De bediende zal hiervan kunnen gebruik maken via een aanvraagformulier bij CEVORA.

Bij een ontslag om dringende redenen of wanneer de werknemer ontslag neemt, heeft de werknemer niet het recht om zijn gecumuleerde opleidingskrediet op te nemen vooraleer zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Bij een ontslag dat niet te wijten is aan de werknemer, heeft de werknemer het recht om zijn gecumuleerde opleidingskrediet op te nemen vooraleer zijn arbeidsovereenkomst beëindigd is. Het is aan de werkgever en de werknemer om te beslissen wat er met deze opleidingsdagen gebeurt en hoe deze dagen kunnen worden opgenomen.

Wanneer de opzeggingstermijn geheel of gedeeltelijk wordt vervangen door een opzeggingsvergoeding, geldt dit openstaande opleidingskrediet als een voordeel verworven op grond van de overeenkomst. (Cf. Wet op de Arbeidsdeal)

Met opleiding wordt bedoeld: de opleiding zoals bepaald in artikel 50, §1 a) en b) van de Wet op de Arbeidsdeal: zowel formele als informele opleidingen. Bijgevolg komen ook interne opleidingen in aanmerking. Een interpretatienota zal worden opgemaakt op het niveau van het paritair comité.

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de opleidingsdagen aan te bieden tijdens de werkuren. Als de opleiding plaatsvindt buiten de arbeidstijd moet de werkgever aan de bediende een gelijke compensatie in de arbeidstijd toekennen. De verplaatsingskosten komen voor rekening van de werkgever.

Collectieve/individuele opleidingsdagen:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen collectieve en individuele opleidingsdagen:

 • Collectieve opleidingsdagen: een gemiddeld aantal dagen per VTE berekend op het niveau van de onderneming. De werkgever kan deze dagen dus vrij verdelen over de werknemers.
 • Individuele opleidingsdagen: het aantal opleidingsdagen waarop de werknemer in principe recht heeft.

De verdeling van het aantal collectieve en individuele dagen is afhankelijk van het aantal werknemers.

Opleidingsplan

De werkgever moet jaarlijks een opleidingsplan opmaken. Hij kan hierbij gebruik maken van een eigen model of van een suppletief model dat zal worden opgesteld en aangeboden door de sector.

Het plan wordt voor een minimumduur van 1 jaar gesloten.

2. Opleidingsinitiatieven

De sociale partners nemen zich voor om in de schoot van de raad van bestuur van CEVORA de strategie te finaliseren en uit te rollen om een groter volume van werknemersopleidingen te realiseren en het opleidingsbeleid van de ondernemingen aan te moedigen.

Categorie