Besox

Overdragen niet-opgenomen vakantiedagen vanaf 2024

27 november 2023

Werknemers moeten momenteel al hun wettelijke vakantiedagen opnemen vóór het einde van het jaar. De vakantiedagen mogen in principe niet worden overgedragen naar het volgende jaar. De mogelijkheid bestaat bijgevolg dat werknemers, waarvan de arbeidsovereenkomst langdurig is geschorst, hun 20 wettelijke vakantiedagen niet kunnen opnemen. Deze regel verandert vanaf 2024.

Vanaf 2024 kan een werknemer, die niet alle wettelijke vakantiedagen heeft kunnen opnemen, omwille van bijvoorbeeld ziekte tijdens het kalenderjaar, deze dagen nog opnemen na het einde van het kalenderjaar gedurende een periode van maximaal 24 maanden. De niet-opgenomen vakantiedagen dienen nog steeds uitbetaald te worden in december van het desbetreffende kalenderjaar, maar mogen nadien onbetaald worden opgenomen.

De wet bepaalt welke schorsingsgronden de overdracht van vakantiedagen rechtvaardigen.

Concreet voor 2024 zou dit bijvoorbeeld neerkomen op het volgende: alle wettelijke vakantiedagen die, omwille van ziekte, niet zijn opgenomen in 2024 kunnen na 31 december 2024 nog onbetaald worden opgenomen, gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Uiterlijk op 31 december 2024 zal de werkgever de vakantiedagen wel moeten uitbetalen.

Indien de werknemer ondertussen in dienst is bij een andere werkgever, zal er op het vakantieattest vermeld moeten worden dat er nog recht is op deze niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen.

Omtrent dit vakantieattest zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zodra wij hierover meer informatie hebben zullen wij dit communiceren.

Let op! Voor 2023 moeten jouw werknemers nog steeds al hun wettelijke vakantiedagen van 2023 hebben opgenomen vóór 31 december 2023.

Bron: Koninklijk besluit van 8 februari 2023 tot wijziging van de artikelen 3, 35, 46, 60, 64, 66 en 68 en de invoering van een artikel 67bis in het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 16 maart 2023.

Categorie

Tags