Besox

Optimalisatie investering steunzones

19 oktober 2017

Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende “steunzone” een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze hebben aangeworven als gevolg van deze investering.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goedgekeurd met betrekking tot de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden. De ministerraad heeft eveneens twee ontwerpen van samenwerkingsakkoorden goedgekeurd die op dat vlak wijzigingen aanbrengen.

Het voorontwerp wijzigt de maatregel ‘ontwrichte zones’. De wijzigingen aan de maatregel ‘ontwrichte zones’ zijn de volgende:

  • ontslagen ten gevolge van een faillissement worden voortaan ook meegeteld;
  • de gewesten zullen tot 8 steunzones kunnen afbakenen (voorheen 4);
  • de straal van de toekomstige zones wordt vanaf 2018 25 km (voorheen 40 km);
  • werkgevers krijgen meer flexibiliteit met betrekking tot het tijdstip van indienen van het formulier;
  • het wordt mogelijk om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

Bron: Persbericht van de ministerraad van 29 september 2017, www.presscenter.org.