Besox

Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

15 oktober 2021

Het jaar 2021 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

Wettelijke vakantiedagen

Uw werknemers moeten al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen hebben vóór 31 december 2021. In principe mogen vakantiedagen van 2021 niet worden overgedragen naar 2022. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

Als werkgever heeft u de verplichting om erop toe te zien dat uw werknemers al hun vakantiedagen hebben opgenomen. Om dit te kunnen aantonen, kan u uw werknemers best tijdig een overzicht bezorgen met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen en melden dat het verplicht is om alle vakantiedagen vóór 31 december 2021 op te nemen.

En wat als de werknemer toch niet al zijn vakantiedagen opneemt?

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via een vakantiecheque uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door hun vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

Een bediende die zijn vakantiedagen onmogelijk kan opnemen vóór het einde van het jaar door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. door ziekte, zwangerschap, …), heeft recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Wanneer de bediende wel de mogelijkheid heeft om zijn vakantiedagen tijdig op te nemen, maar dit vrijwillig niet doet, bent u als werkgever niet verplicht om deze vakantiedagen uit te betalen. Indien de werknemer zelf beslist om zijn vakantiedagen niet op te nemen, raden wij u aan om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

Deze regel is niet gewijzigd door de COVID-19 crisis. Indien u werknemers heeft die nog steeds tijdelijk werkloos zijn, kan u best met hen afstemmen wanneer u hun vakantiedagen zal inplannen. Voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld zullen zij immers geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Nemen zij hun vakantiedagen niet op vóór het einde van het jaar, dan zullen ze worden afgetrokken van de uitkeringen van de RVA voor de maand december 2021.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk gewerkt wordt. In ondernemingen waar niet gewerkt wordt op zaterdag en zondag, moeten er in 2021 drie feestdagen (zaterdag 1 mei 2021, zondag 15 augustus 2021 en zaterdag 25 december 2021) vervangen worden. Indien de vervangingsdag niet collectief is vastgelegd, dan kan deze worden opgenomen in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

Deze vervangingsdagen moeten ook vóór eind 2021 worden opgenomen. Zoniet wordt het recht op 10 wettelijke feestdagen (voor een voltijdse werknemer) niet gegarandeerd.

ADV-dagen

ADV-dagen worden toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. In de wetgeving is niets voorzien omtrent de opname van ADV-dagen. Daarom is het aangewezen om de modaliteiten m.b.t. de toekenning en opname van deze dagen in de onderneming, bijvoorbeeld in het arbeidsreglement, vast te leggen.

Om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te respecteren, is het aangewezen om alle ADV-dagen waarop de werknemer recht heeft, op te nemen vóór 31 december 2021.