Besox

Opname vakantiedagen vóór het einde van het jaar

26 oktober 2022

Het jaar 2022 loopt stilaan ten einde. Het kan nuttig zijn om nu even na te gaan hoeveel vakantie- en ADV-dagen uw werknemers nog hebben openstaan.

Wettelijke vakantiedagen

Uw werknemers moeten al hun wettelijke vakantiedagen opgenomen hebben vóór 31 december 2022. In principe mogen vakantiedagen van 2022 niet worden overgedragen naar 2023. De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

Als werkgever heeft u de verplichting om erop toe te zien dat uw werknemers al hun vakantiedagen hebben opgenomen. Om dit te kunnen aantonen, kan u uw werknemers best tijdig een overzicht bezorgen met het saldo van de niet-opgenomen vakantiedagen en melden dat het verplicht is om alle vakantiedagen vóór 31 december 2022 op te nemen.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld via een vakantiecheque uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of door hun vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

Een bediende die zijn vakantiedagen onmogelijk kan opnemen vóór het einde van het jaar door een schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. door ziekte, zwangerschap, …), heeft recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen.

Indien een werknemer zelf vrijwillig beslist om uitzonderlijk zijn vakantiedagen niet op te nemen, is het wel aangewezen om dit schriftelijk te laten bevestigen door de werknemer.

Feestdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of andere inactiviteitsdag in de onderneming, moet deze vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk gewerkt wordt. In ondernemingen waar niet gewerkt wordt op zaterdag en zondag, moeten er in 2022 drie feestdagen (zaterdag 1 januari 2022, zondag 1 mei 2022 en zondag 25 december 2022) vervangen worden. Indien de vervangingsdag niet collectief is vastgelegd, dan kan deze worden opgenomen in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

Deze vervangingsdagen moeten ook vóór eind 2022 worden opgenomen, aangezien anders het recht op 10 wettelijke feestdagen per kalenderjaar (voor een voltijdse werknemer) niet wordt gerespecteerd.

ADV-dagen

ADV-dagen worden toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. In de wetgeving is niets voorzien omtrent de opname van ADV-dagen. Daarom is het aangewezen om de modaliteiten m.b.t. de toekenning en opname van deze dagen in de onderneming, bijvoorbeeld in het arbeidsreglement, vast te leggen.

Om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te respecteren, is het aangewezen om alle ADV-dagen waarop de werknemer recht heeft, op te nemen vóór 31 december 2022.