Besox

Ook SWT lange loopbaan mogelijk in niet-opgericht paritair comité

20 januari 2020

Nog tot 30 juni 2021 wordt er voorzien in een stelsel van SWT lange loopbaan. Dit stelsel maakt het voor werknemers mogelijk om met SWT te gaan vanaf de leeftijd van 59 jaar voor zover de werknemer een beroepsloopbaan van 40 jaar kan bewijzen. Hiertoe heeft de Nationale Arbeidsraad enige tijd geleden cao nr. 135 en 142 afgesloten. Cao nr. 135 geldt voor de periode 2019-2020. Cao nr. 142 geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Om gebruik te kunnen maken van dit stelsel is het wel vereist dat er in het paritair comité waaronder de werknemer ressorteert een sectorale cao werd gesloten die verwijst naar de NAR-cao’s. Dit heeft tot gevolg dat werknemers die in een sector werken zonder opgericht paritair comité geen gebruik kunnen maken van dit stelsel.

Om dit probleem te verhelpen heeft de NAR twee cao’s gesloten: nr. 144 en 145. Cao nr. 144 geldt voor de periode 2019-2020. Cao nr. 145 geldt voor de ontslagen die gebeuren in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Werkgevers die een beroep willen doen op de cao’s moeten eerst toetreden tot het stelsel. De toetreding kan gebeuren via een ondernemings-cao, een toetredingsakte (waarvan model in bijlage bij de cao) of een wijziging van het arbeidsreglement. De toetreding moet nadien neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Hierbij wensen wij op te merken dat de cao’s enkel gelden voor niet-opgerichte paritaire comités. In paritaire comités die wel opgericht zijn, maar niet werken, kan er geen gebruik gemaakt worden van de cao’s.

Bronnen: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 144 van 17 december 2019 tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert en collectieve arbeidsovereenkomst nr. 145 van 17 december 2019 tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert.

Tags