Besox

Ontwerp van Vlaams verzameldecreet beleidsdomein Werk en Sociale Economie 

29 mei 2017

Naar aanleiding van de staatshervorming en een uitspraak van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot het Vlaams taaldecreet bleek dat er verschillende aanpassingen nodig waren aan de reglementering met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. De meeste bepalingen in het kader van de 6de staatshervorming werden reeds opgenomen in vorige decreten, maar bij de uitoefening van deze bevoegdheden bleek dat er nog enkele aanpassingen dienden te gebeuren. Deze aanpassingen werden opgenomen in een nieuw ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen.

Hieronder kan u een kort overzicht vinden:

Taaldecreet

Het Vlaamse Taaldecreet heeft een bijzondere plaats binnen het delicate taalkundig evenwicht in de Belgische context. Het Europees Hof van Justitie oordeelde echter, met betrekking tot het taalgebruik voor facturen met een grensoverschrijdend karakter, dat het Vlaamse Taaldecreet te strikt is in het licht van het vrij verkeer van goederen.

Daarom werd er in het ontwerp van decreet opgenomen dat het toegelaten is om voor facturen met een grensoverschrijdend karakter een vertaling te voorzien in een officiële taal van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Dit geldt wel enkel wanneer het adres van de geadresseerde van de factuur buiten België ligt, maar binnen de Europese Economische Ruimte.

Betaald educatief verlof

De federale bevoegdheid inzake betaald educatief verlof wordt geëxpliciteerd om verwarring hieromtrent te vermijden. De arbeidsrechtelijke organisatie van betaald educatief verlof is een federale bevoegdheid. Om verwarring te vermijden wordt deze federale bepaling toegevoegd aan de lijst met federale bepalingen. In deze lijst werden immers de bepalingen opgenomen waarvoor het Vlaamse Gewest niet bevoegd is.

Dienstencheques

Er zullen praktijktesten worden ingevoerd in de dienstenchequesector. Deze zullen worden georganiseerd in het kader van zelfregulering. Indien de praktijktesten echter wijzen op blijvende problemen zal de Vlaamse sociaalrechtelijke inspectie worden geïnformeerd. Zij zullen dan kunnen nagaan welke de passende acties zijn.

Verder worden de verplichtingen inzake monitoring en evaluatie van het systeem van de dienstencheques afgestemd op de Vlaamse context. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden en de termijn bepalen na welke de borg wordt teruggestort.

Doelgroepvermindering laag-en middengeschoolde jongeren

De definitie van de begunstigde jongeren wordt scherpgesteld om te voorkomen dat jongeren net voor het afronden van hun hogere studies reeds aan de slag gaan om op deze manier nog de vermindering te krijgen die is weggelegd onder bepaalde voorwaarden voor laag- en middengeschoolde jongeren. Met de bestaande definitie kan dit enkel achteraf worden rechtgezet.

Decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht

Er worden enkele aanpassingen gedaan in het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht wat betreft de procedure van de administratieve geldboete, namelijk de bepaling inzake herhaling wordt van toepassing verklaard op de administratieve sanctionering van inbreuken inzake betaald educatief verlof en economische migratie. Hier was namelijk een onvolkomenheid in de regelgeving.

Daarnaast worden ook de gevolgen van samenloop gewijzigd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meerdaadse en eendaadse samenloop. Ook wordt de mogelijkheid van uitstel van tenuitvoerlegging van een administratieve geldboete ingeschreven in de regelgeving.

Private bemiddeling

De adviescommissie van uitzendactiviteiten wordt ingebed in het Departement Werk en Sociale Economie.

Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden

Er wordt een rechtsgrond voorzien voor de maatregelen die betrekking hebben op de ondersteuning van de inspanningen van werkgevers om langdurig werkzoekenden aan te werven.

Opmerking: dit is een ontwerp van decreet en nog niet de definitieve tekst.

 

Bron: Ontwerp van decreet d.d. 28 april 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, 1147 (2016-2017) – Nr. 1.