Besox

Nieuwe Waalse tewerkstellingsmaatregelen vanaf 1 juli 2017

16 augustus 2017

Op 1 juli werd het landschap van de Waalse tewerkstellingsmaatregelen grondig hervormd. In het kader van de zesde staatshervorming kregen de gewesten de bevoegdheid inzake werkgelegenheidssteun. Door de publicatie van het Waalse doelgroepenbesluit ontstaan er vier nieuwe steunmaatregelen:

 1. recht op werkuitkeringen voor laag- of middengeschoolde werkzoekenden van minder dan 25 jaar;
 2. recht op werkuitkeringen voor langdurig werkzoekenden;
 3. recht op werkuitkeringen in het kader van een inschakelingscontract (“contract d’insertion”);
 4. doelgroepvermindering voor 55-plussers.

Het recht op werkuitkeringen is afhankelijk van de woonplaats van de rechthebbende, ongeacht zijn plaats van tewerkstelling. Een werknemer die in het Waals Gewest woont en ingeschreven is bij Forem, maar die werkt in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, komt dus ook in aanmerking voor de werkuitkering, ten minste indien hij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De doelgroepvermindering voor 55-plussers daarentegen is wel gekoppeld aan de tewerkstellingsplaats en kan enkel toegepast worden door werkgevers met een exploitatie-eenheid in het Waals Gewest, uitgezonderd de Duitstalige gemeenten.

1.Jonge laag- of middengeschoolde werkzoekenden – 25 jaar

Een laag- of middenlaaggeschoolde werkzoekende van minder dan 25 jaar kan gedurende maximum 3 jaar het recht openen op een werkuitkering. De werkgever die hem aanwerft met een arbeidsovereenkomst, mag het bedrag van de werkuitkering in mindering brengen van het nettoloon.

De werkzoekende moet op de dag vóór de indiensttreding voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • jonger dan 25 jaar zijn;
 • ingeschreven zijn bij Forem als niet-werkende werkzoekende;
 • ofwel laaggeschoold (= geen diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs) zijn,
 • ofwel middengeschoold (= maximum diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs) zijn én minstens 6 maanden ingeschreven zijn bij Forem als niet-werkende werkzoekende;
 • hoofdverblijfplaats hebben in het Frans taalgebied (= Waals Gewest met uitzondering van Duitstalige gemeenten).

De uitkering mag één keer toegekend worden voor een periode van 36 maanden, al dan niet onderbroken, bij één of meerdere werkgevers. Van zodra de werknemer 28 jaar wordt, vervalt het recht op deze werkuitkering.

De maximumbedragen van de werkuitkering zijn de volgende:

periode vanaf indiensttreding maximum werkuitkering per maand
maand 1 tot en met 24 € 500
maand 25 tot en met 30 € 250
maand 31 tot en met 36 € 125

Het bedrag wordt berekend in functie van het gepresteerde arbeidsregime in de betrokken maand.

Via de website van Forem www.leforem.be kan de werkgever nagaan of een bepaalde werkzoekende voldoet aan de voorwaarden voor de werkuitkering.

2.Langdurig werkzoekenden

Een langdurig werkzoekende kan gedurende maximum 2 jaar het recht openen op een werkuitkering. De werkgever die hem aanwerft met een arbeidsovereenkomst, mag het bedrag van de werkuitkering in mindering brengen van het nettoloon.

De werkzoekende moet op de dag vóór de indiensttreding voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • meer dan 12 maanden ingeschreven zijn bij Forem als niet-werkende werkzoekende;
 • hoofdverblijfplaats hebben in het Frans taalgebied (= Waals Gewest met uitzondering van Duitstalige gemeenten).

Het recht op de werkuitkering loopt vanaf de indiensttreding en stopt uiterlijk bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Het recht kan meerdere keren bij één of verschillende werkgevers toegekend worden aan dezelfde werkzoekende maar vervalt indien de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De maximumbedragen van de werkuitkering zijn de volgende:

periode vanaf indiensttreding maximum werkuitkering per maand
maand 1 tot en met 12 € 500
maand 13 tot en met 18 € 250
maand 19 tot en met 24 € 125

Het bedrag wordt berekend in functie van het gepresteerde arbeidsregime in de betrokken maand.

Via de website van Forem www.leforem.be kan de werkgever nagaan of een bepaalde werkzoekende voldoet aan de voorwaarden voor de werkuitkering.

3.Inschakelingscontract

Een jonge werkzoekende -25 jaar die langdurig werkloos is en een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minstens 12 maanden afsluit met een werkgever, heeft recht op een werkuitkering. De jongere doet in het kader van een inschakelingscontract een eerste beroepservaring op met begeleiding van Forem.

De dag vóór de indiensttreding moet de jongere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij Forem jonger dan 25 jaar;
 • minstens gedurende 18 maanden niet hebben gewerkt;
 • geen enkele beroepservaring hebben;
 • hoofdverblijfplaats hebben in het Frans taalgebied (= Waals Gewest met uitzondering van Duitstalige gemeenten).

De werkuitkering kan maximum 1 jaar worden toegekend en vervalt in elk geval vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 26e verjaardag van de jongere.  Een werkzoekende komt slechts één keer in aanmerking voor deze werkuitkering.

De werkuitkering bedraagt maximum € 700 per maand en wordt berekend in functie van het gepresteerde arbeidsregime in de betrokken maand.

4.Doelgroepvermindering 55+

De bestaande federale doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt vervangen door een nieuwe doelgroepvermindering voor 55-plussers die genoten kan worden door ondernemingen gevestigd in het Franstalig gebied van Wallonië.

Enkel werkgevers uit de private profitsector komen in aanmerking voor deze doelgroepvermindering. De werknemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • behoren tot categorie 1 voor de structurele vermindering;
 • minimum 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal;
 • refertekwartaalloon is beperkt tot € 13.942,47 per kwartaal op 1 juli 2017.

De RSZ-vermindering kan toegepast worden voor de volledige duur van de tewerkstelling tot op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

De bedragen van de RSZ-vermindering zijn de volgende:

leeftijd werknemer laatste dag kwartaal maximum bedrag per kwartaal
55 tot 57 jaar € 400
58 tot 61 jaar € 1.000
62 tot 65 jaar € 1.500

 

Bron: Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van doelgroepen, B.S. 16 maart 2017; Decreet  van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, B.S. 16 maart 2017; Besluit van 22 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, B.S. 26 juli 2017; Besluit van 22 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, B.S. 26 juli 2017.