Besox

Soepele tewerkstellingsmaatregelen voor ondernemingen in kritieke sectoren

5 mei 2020

Door het coronavirus hebben heel wat bedrijven en handelszaken de deuren moeten sluiten met een sterke stijging van de tijdelijke werkloosheid tot gevolg. Anderzijds zijn er ook sectoren waar de activiteit niet kan worden stilgelegd en die geconfronteerd worden met een grote werkdruk. Om de ondernemingen uit deze kritieke sectoren te ondersteunen, heeft de regering een aantal socio-economische steunmaatregelen uitgewerkt.

Behoort u tot één van de kritieke sectoren?

U kan één van de onderstaande maatregelen toepassen indien u behoort tot één van de kritieke sectoren. Dit zijn de sectoren die opgenomen zijn in de lijst van de cruciale sectoren en essentiële diensten in de diverse ministeriële besluiten met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze lijst wijzigt regelmatig. De meest actuele lijst kan u steeds terugvinden op onze website:

https://www.clbgroup.be/coronavirus/corona-continuïteit-bedrijven/corona-mag-mijn-onderneming-open-blijven_3/

1. 220 vrijwillige overuren mogelijk

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 is het mogelijk om 220 vrijwillige overuren te presteren. De werknemers uit een kritieke sector kunnen dus in het tweede kwartaal 120 extra overuren presteren, bovenop de reeds bestaande 100 vrijwillige overuren. Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Er dient wel nog steeds een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen werkgever en werknemer.

Er zijn ook plannen om deze extra vrijwillige overuren vrij te stellen van RSZ en belastingen, maar deze zijn nog niet definitief goedgekeurd.

2. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

De ondernemingen van de kritieke sectoren kunnen gedurende een periode van 3 maanden (van 1 april tot en met 30 juni 2020) meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur sluiten, zonder dat deze arbeidsovereenkomst beschouwd wordt als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De minimumduur van elke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur moet wel minstens 7 dagen bedragen.

3. Terbeschikkingstelling van werknemers

Tussen 1 april en 30 juni 2020 kunnen werkgevers uit de kritieke sectoren beroep doen op een tijdelijke afwijking van het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers. Met een minimum aan formaliteiten kan een werkgever zijn personeel uitlenen aan een werkgever uit een kritieke sector. De vaste werknemers die ter beschikking worden gesteld moeten wel al vóór 10 april 2020 in dienst zijn getreden bij de uitlener.

  • De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten vóór de aanvang ervan vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst die getekend wordt door de werkgever/uitlener, de werknemer en de gebruiker.
  • De gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen. In geen geval mogen deze lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving inzake arbeidsduur, feestdagen, zondagsrust, moederschapsbescherming, jeugdarbeid, discriminatie, gelijke behandeling van mannen en vrouwen, nachtarbeid, arbeidsreglement, deeltijdse arbeid en welzijn op het werk.

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28 april 2020, 2e editie.