Besox

Nieuw pakket federale steunmaatregelen corona

15 november 2020

Op vrijdag 30 oktober 2020 werd in het Overlegcomité beslist om vanaf 2 november 2020 opnieuw over te gaan tot een verstrengde lockdown. De nieuwe regels hebben voor de tweede keer dit jaar een zware impact op een grote groep mensen en bedrijven. Daarom besliste de federale regering op 6 november 2020 om het steunpakket, dat van kracht was in het voorjaar, te verlengen én te voorzien in een reeks nieuwe maatregelen.

We geven u graag een overzicht van een aantal maatregelen die betrekking hebben op de bedrijven of de werknemers.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt opnieuw ingevoerd voor alle werkgevers en alle werknemers vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Bijgevolg kan vanaf 1 oktober 2020 alle tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is hierbij niet meer van belang of de werkgever al dan niet erkend is als uitzonderlijk getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Ook de volgende werknemers kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht:

  • werknemers die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
  • werknemers die niet kunnen werken o.w.v. de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen;
  • werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

De RVA publiceerde op 6 november 2020 reeds een nieuwsbericht over deze maatregel, ‘Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020’.

Tussenkomst in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen

De sociale partners bereikten eerder een akkoord om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot en met 31 december 2020 gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur, op voorwaarde dat hiervoor de nodige financiële middelen voorzien zouden worden.

De regering besliste dit akkoord uit te voeren waardoor de overheid deels zou gaan tussenkomen in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen.

Uitbreiding vrijstelling RSZ-bijdragen

Het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 wordt uitgebreid naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Toeleveranciers van deze sectoren die een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen kunnen ook gebruik maken van deze maatregel. Per onderneming wordt er een plafond gehanteerd voor wat betreft het totale bedrag van de vrijstelling.

Verlaging bedrijfsvoorheffing tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke verlaging van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing naar 15% op de uitkeringen die een werknemer van de RVA ontvangt ingevolge tijdelijke werkloosheid wordt verlengd.

Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid

Indien een arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon (met een plafond van € 2.754,76), wordt deze aangevuld met een toeslag van
€ 5,63 per dag tot aan dat bedrag.

Kunstenaarswerkloosheid

Kunstenaars die in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 minstens 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen kunnen aantonen, krijgen toegang tot de kunstenaarswerkloosheid.

Consumptiecheques zorgsector

Er wordt een extra budget voorzien voor consumptiecheques in de zorgsector. De geldigheidsduur van de consumptiecheques in de zorgsector zou verlengd worden tot eind 2021.

Supplement op eindejaarspremie

Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos waren, zullen van de RVA een toeslag op hun eindejaarspremie ontvangen van € 10 per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Indien de werknemer in aanmerking komt, bedraagt de totale toeslag steeds minstens € 150.

Verlenging bevriezing degressiviteit werkloosheidsuitkeringen

In de periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020 zal de werkloosheidsuitkering niet verminderd worden.

Verhoging quotum vrijwillige overuren

Het quotum vrijwillige overuren zal in de zorgsector, andere cruciale sectoren en de essentiële diensten opnieuw tijdelijk verhoogd worden tot 220 uren. Deze bijkomende uren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld en er is geen overloon verschuldigd.

Detachering naar andere werkgever in de zorgsector of het onderwijs

De maatregel die het makkelijker maakt om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of naar het onderwijs wordt verlengd.

Tewerkstelling tijdelijk werklozen in de land- en tuinbouw, zorgsector en onderwijs

Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouwsector, in de zorgsector en in het onderwijs.

Bovendien mogen zij opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg en het onderwijs.

Verhoging plafonds

De plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit studentenarbeid met een studiebeurs worden verhoogd.

Pensioenmaatregelen

Een pakket pensioenmaatregelen wordt verlengd: gepensioneerden die bijklussen als werknemer of zelfstandige kunnen hun pensioen combineren met een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid of een overbruggingsrecht. De pensioenopbouw van mensen in tijdelijke werkloosheid, inclusief de opbouw van de tweede pijler, wordt veiliggesteld. Tenslotte wil men voorkomen dat gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan, bijvoorbeeld in de zorgsector of het onderwijs, een deel van hun pensioen verliezen.

Verdubbeling quotum seizoenarbeid en tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders

Ook in het jaar 2021 wordt voorzien in een verdubbeling van het quotum seizoenarbeid. Tijdelijke werkloosheid is mogelijk voor seizoenarbeiders die in België aankomen en in quarantaine moeten.

Opgelet:

De meeste maatregelen moeten nog concreet uitgewerkt worden in wetgevende teksten.

Bronnen: Nieuwsbericht van 6 november 2020 van Alexander De Croo, Eerste minister van België: ‘Federale regering beslist breed sociaal economisch steunpakket’, www.premier.be en nieuwsbericht van 6 november 2020 van de RVA: ‘Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020’, www.rva.be.