Besox

Lagere waardering voor woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon

18 juli 2018

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of van een bedrijfsleider, ontstaat er hierdoor een voordeel van alle aard.

Voor de RSZ wordt het voordeel bepaald op basis van de werkelijke huurwaarde van het onroerend goed. Op dit voordeel worden dan de socialezekerheidsbijdragen voor werkgever en werknemer berekend.

Voor de fiscus wordt het voordeel forfaitair geraamd op basis van het kadastraal inkomen van de woning die ter beschikking wordt gesteld.

Bij deze forfaitaire raming werd jarenlang een onderscheid gemaakt naargelang de woning ter beschikking werd gesteld door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

  1. Terbeschikkingstelling van een woning door een natuurlijk persoon

Het belastbaar voordeel van de woning wordt forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerde KI.

  1. Terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon
  • Het kadastraal inkomen is kleiner of gelijk aan € 745:

Het belastbaar voordeel van de woning wordt forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerde KI x 1,25.

  • Het kadastraal inkomen is groter dan € 745:

Het belastbaar voordeel van de woning wordt forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerde KI x 3,8.

Wanneer het een gemeubelde woning betreft, dan moet het voordeel verhoogd worden met 2/3de.

Verschillende rechters hebben geoordeeld dat dit onderscheid in de berekeningswijze van het belastbaar voordeel naargelang de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Zo oordeelden de hoven van beroep van Gent en Antwerpen dat hierdoor een ongerechtvaardigde discriminatie ontstaat.

Als gevolg hiervan heeft de FOD Financiën beslist om deze rechtspraak te volgen. Het voordeel van alle aard van een woning zal in alle gevallen bepaald worden overeenkomstig de forfaitaire waardering die geldt voor de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.

In afwachting van een wetsaanpassing werd er hierover een nieuwe fiscale circulaire gepubliceerd.

Hierin wordt vermeld dat het belastbaar voordeel van een woning die ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer of bedrijfsleider bepaald wordt als volgt:

  • Een niet-gemeubelde woning: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen;
  • Een gemeubelde woning: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen x 5/3.

Deze forfaitaire waardering geldt ongeacht of de woning ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

De nieuwe zienswijze van de fiscus geeft voortaan dus een lagere waardering van het belastbaar voordeel wanneer de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon.

De fiscus geeft ook nog mee dat er een nieuwe regeling uitgewerkt zal worden door een aanpassing van artikel 18 §3, 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (KB/WIB 92). Zodra deze aanpassing gepubliceerd is, zullen wij u hierover opnieuw informeren.

Bron: Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning.