Besox

Individuele beroepsopleidingsovereenkomsten in Franstalig Brussel

20 december 2016

Op 9 december 2016 is in het Belgisch Staatsblad een besluit verschenen met betrekking tot het sluiten van individuele beroepsopleidingsovereenkomsten in Brussel. De individuele beroepsopleiding biedt de werkgever de kans om een werkzoekende op te leiden op de werkvloer in functie van de noden in de onderneming. Een individuele beroepsopleiding is dan ook een opleiding waarvoor de werkzoekende naar een onderneming wordt gezonden om door de praktijk de noodzakelijke ervaring op te doen.

De opleidingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de werkgever, de stagiair (werkzoekende) en Bruxelles Formation (dienst voor arbeidsbemiddeling voor Franstaligen in Brussel).

De individuele beroepsopleidingsovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd ten laatste op het ogenblik waarop de stagiair zijn opleiding in de onderneming aanvangt. De minimumduur van de individuele beroepsopleiding in de onderneming bedraagt 4 weken en de maximumduur 6 maanden. De duur van de opleiding wordt onderhandeld tussen de onderneming, Bruxelles Formation en de stagiair.

 • Een stagiair kan een individuele beroepsopleiding in de onderneming genieten indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • ingeschreven zijn als werkzoekende in een openbare tewerkstellingsdienst;
 • geen arbeidsprestaties bij dezelfde werkgever hebben verricht vóór de afsluiting van de overeenkomst;
 • geen job verlaten hebben om een individuele beroepsopleiding in de onderneming te volgen;
 • de opleiding ijverig volgen;
 • het huishoudelijk reglement van de onderneming naleven.

De onderneming waarin een individuele beroepsopleiding kan gevolgd worden, moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • de stagiair opleiden in het kader van de taken die voorzien zijn in het opleidingsprogramma;
 • de omkadering verzekeren van de stagiair tijdens de duur van de opleiding (aanstelling van een pedagogisch aanspreekpunt);
 • de stagiair geen enkele arbeid laten uitvoeren die geen verband houdt met de betrokken leertijd;
 • waken over de gezondheid en de veiligheid van de stagiair;
 • de stagiair verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten;
 • onmiddellijk na het einde van de opleiding de stagiair in dienst nemen als werknemer voor een duur die ten minste gelijk is aan die van de opleiding, in het aangeleerde beroep en met de voorwaarden die in de onderneming voor dit beroep van kracht zijn.

De werkgever moet een vergoeding storten berekend op basis van het verschil tussen de belastbare vergoeding voor het beroep dat de stagiair leert (d.w.z. het brutoloon – 13,07% RSZ) en zijn eventuele inkomsten (meestal de werkloosheidsuitkering).

De vergoeding is progressief en bedraagt:

 • 80% van het bedrag van het verschil voor het 1e derde van de opleiding;
 • 90% van het bedrag van het verschil voor het 2e derde van de opleiding;
 • 100% van het bedrag van het verschil voor het laatste derde van de opleiding.

De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 1 januari 2017.

 

Bron: Besluit 2016/1620 van 29 september 2016 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot uitvoering van het Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het “Institut bruxellois francophone pour la Formation professionelle”, B.S. 9 december 2016.